Câu 1

1.Nay Chúa khuyên mời, nay Chúa khuyên mời,

Ta khá mau mau nhận lời;

Chúa -sus lưu huyết vì cứu đời,

Nên hãy ăn năn hiện nay.

Câu 2

2.Ai nấy trong trần, ai nấy trong trần,

Mau đến -sus nhận phần;

Thú vui khi nay chẳng được mấy ngần,

Nên hãy ăn năn hiện nay.

Câu 3

3.Duy huyết Con Trời, duy huyết Con Trời,

Ba cứu ân muôn muôn đời;

Chớ nghi hay lơ lửng mà trễ thời,

Nên hãy ăn năn hiện nay.

Câu 4

4.Ân điển cao dày, ân điển cao dày,

Ân điển cao khôn chi tày;

Chính hôm nay ân điển còn tỏ bày,

Nên hãy ăn năn hiện nay.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập