Robert Lowry, 1875
Dịch lời của Fanny Crosby, 1875

Câu 1

1.Có Jê-[Ab]sus dẫn đưa luôn đời tôi,

Lòng há [Eb7]nên buồn bực lo [Ab]rối?

Hôm nay [Db]có Chúa đêm ngày [Eb]dắt chăn,

tôi nên [Bb7]nghi ngờ lòng Chúa [Eb]chăng?

Ngày càng [Ab]đi, đức tin lại càng cao,

Bình an [Ab]sống cạnh Chúa tiêu [Eb7]dao;

Lòng tin [Ab]chắc dẫu muôn sự [Db]đảo điên,

Quyết không [Ab]ngoài ý linh [Eb7]nghiêm [Ab]khuyến;

Lòng tin [Ab7]chắc, dẫu muôn sự [Db]đảo điên,

Quyết không [Ab]ngoài linh ý [Eb]ban [Ab]truyền.

Câu 2

2.Có Jê-[Ab]sus dẫn đưa luôn đời tôi,

Dầu lối [Eb7]đi ghồ ghề đen [Ab]tối,

Ban ân [Db]điển giữa cơn rèn [Eb]thử tôi,

Cho ma-[Bb7]na ngày ngày chẳng [Eb]thôi;

Tuy mệt [Ab]mê lắm khi chân trợt nghiêng,

Lòng khao [Ab]khát thèm nước thiêng [Eb7]liêng,

Nhìn Vầng [Ab]Đá trước tôi một [Db]suối thiêng,

Chảy ra [Ab]dòng vui vẻ [Eb7]vô [Ab]biến;

Nhìn Vầng [Ab7]Đá trước tôi một [Db]suối thiêng,

Chảy ra [Ab]dòng vui vẻ [Eb]châu [Ab]tuyền.

Câu 3

3.Có Jê-[Ab]sus dẫn đưa luôn đời tôi,

Thật Chúa [Eb7]tôi từ bi vô [Ab]đối!

Đinh ninh [Db]hứa dẫn tôi vào [Eb]Nghỉ ngơi

Trong thiên [Bb7]cung cực kỳ thảnh [Eb]thơi.

Khi hồn [Ab]tôi thoát ly đời lầm than,

Vụt bay [Ab]bổng vào nước sáng [Eb7]choang,

Nầy điệp [Ab]khúc ý tôi nguyện [Db]hát vang,

Chúa tôi [Ab]hằng dẫn dắt [Eb7]quang [Ab]đãng;

Nầy điệp [Ab7]khúc ý tôi nguyện [Db]hát vang;

Chúa tôi [Ab]hằng dẫn dắt [Eb]huy [Ab]hoàng.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập