John Zundel, 1870
Dịch lời của Charles Wesley, 1747

Câu 1

[Bb]1.Nguyện tình [Eb]yêu thượng [Bb]giới giáng [F7]lâm ngay,

[Eb]Yêu tuyệt [Gm]đối kia [F7]hoan lạc [Bb]trời;

Nguyện đặt [Eb]ngôi Ngài [Bb]giữa chúng [D7]tôi nay,

[Eb]Nguyện điểm [Gm]trang ơn [F7]thiêng đẹp [Bb]tươi.

[Gm]Jê-sus [D7]ôi, chân [Gm]từ ái [D7]duy Ngài,

[Bb]Yêu sao [Eb]thánh khiết, [C7]sâu thẳm [F]thay!

[Bb]Cầu Ngài [Eb]đem sự [Bb]cứu rỗi [D7]không [Gm]phai,

[Eb]Ngự đến [Bb]mỗi tâm [F7]run sợ [Bb]đây.

Câu 2

[Bb]2.Nguyện[Eb]hơi bằng [Bb]Thánh Linh [F7]yêu thương,

[Eb]Vô đầy [Gm]mỗi tâm [F7]đang lo [Bb]buồn;

Nguyện cùng [Eb]được thừa [Bb]kế phước [D7]vô cương,

[Eb]Nguyện thảy [Gm]nghỉ yên [F7]như dự [Bb]ngôn.

[Gm]Xin xua [D7]bao vi [Gm]phạm khỏi [D7]tâm nầy,

[Bb]Xin mau [Eb]phóng thích [C7]tâm chúng [F]tôi,

[Bb]Thành toàn [Eb]An-pha, [Bb]Ô-mê-[D7]ga [Gm]nay,

[Eb]Nguồn gốc [Bb]đức tin [F7]duy Ngài [Bb]thôi.

Câu 3

[Bb]3.Mời Ngài [Eb]ngự vào, [Bb]hỡi Đấng [F7]thiêng liêng,

[Eb]Ban đầy [Gm]chúng tôi [F7]sinh mạng [Bb]Ngài;

Lòng nầy [Eb]nguyện Ngài [Bb]đến cách [D7]tất nhiên,

[Eb]Ngự mãi [Gm]mãi nơi [F7]tâm điền [Bb]đây.

[Gm]Nơi thiên [D7]binh cung [Gm]dịch Chúa [D7]tận thiền,

[Bb]Vui ca [Eb]chúc luôn [C7]luôn trước [F]ngai,

[Bb]Hằng cầu [Eb]nguyện tụng [Bb]tán Chúa [D7]vô [Gm]biên,

[Eb]Thần ái [Bb]Chúa vinh [F7]diệu nào [Bb]phai.

Câu 4

[Bb]4.Nguyện thành [Eb]toàn vật [Bb]Chúa tái [F7]tân nay,

[Eb]Xin làm [Gm]chúng tôi [F7]luôn sạch [Bb]ngần;

Nguyện được [Eb]xem dòng [Bb]cứu rỗi [D7]láng lai,

[Eb]Nguyện giúp [Gm]chúng tôi [F7]luôn phục [Bb]hưng.

[Gm]Mong sao [D7]khi lên [Gm]nhận chỗ [D7]trên trời,

[Bb]Trông vinh [Eb]hiển đến [C7]vinh hiển [F]luôn,

[Bb]Cùng đội [Eb]kim miện [Bb]trước Chúa [D7]vui [Gm]tươi,

[Eb]Ngập bể [Bb]ái, kinh [F7]ngạc, tụng [Bb]tôn.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập