Câu 1

Xin Linh Giê-hô-va muôn thuở, đến ngự tâm đây,

Xin Linh Giê-hô-va hằng sống, mau đến tâm nầy.

Tan tôi! Xoay tôi! Nung tôi! Trau tôi!

Xin Linh Giê-hô-va mau đến, dẫy đầy tâm nầy.

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập