Daniel Iverson, 1926
Dịch lời của Daniel Iverson

Câu 1

[F]Xin Linh Giê-hô-[Gm]va [D]muôn [Gm]thuở, [F]đến [C7]ngự tâm [F]đây,

Xin Linh Giê-hô-va hằng [Bb]sống, [Gm7]mau [C7]đến tâm [F]nầy.

[Bb]Tan tôi! [F]Xoay tôi! [G7]Nung tôi! [C7]Trau tôi!

[F]Xin Linh Giê-hô-[Gm]va [D]mau [Gm]đến, [F]dẫy [C7]đầy tâm [F]nầy.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập