Lowell Mason, 1840
Dịch lời của C. Wordsworth, 1807-1885

Câu 1

1.Kìa nhìn [G]Vua ngự xa giá [D7]thăng thiên,

Đấng chiến [G]thắng tại [D7]các trận [G]tiền;

Ngài dùng [G]mây làm xe cỡi [D7]bay lên,

Đến thánh [G]quốc vào [D7]cửa cung [G]đền.

[D7]Các thiên thần du dương xướng ca,

[G]Hoan hô ngài, “Ha-lê-lu-[Bm]gia!”

Mọi hoàng [G]môn đầu đang ngước [D7]lên cao,

Để rước [G]Chúa ngự [D7]giá [G]vào.

Câu 2

2.Kìa kìa, [G]ai vào thiên quốc [D7]vinh thay

Với những [G]tiếng kèn [D7]thổi vui [G]vầy?

Nầy là [G]Vua quyền trên cả [D7]muôn binh,

Đã chiến [G]thắng mọi [D7]đối phương [G]mình.

[D7]Đấng trên thập tự xưa thống bi,

[G]Chôn trong mồ, phục sinh hiển [Bm]uy,

Ngài dẹp [G]tan tội ô, quét [D7]âm binh,

Chiến thắng [G]bởi sự [D7]chết [G]mình.

Câu 3

3.Loài người [G]nay được ơn Chúa [D7]đem lên,

Ở cánh [G]hữu Thượng [D7]Đế linh [G]huyền,

Cùng Jê-[G]sus ngồi trên các [D7]nơi cao,

Đứng với [G]Chúa rực [D7]rỡ mực [G]nào.

[D7]Chúa cai trị thiên binh kính tôn,

[G]Trên linh đài Thiên, nhân nhất [Bm]môn;

Một ngày [G]kia cùng nhau sẽ [D7]thăng thiên,

Nối gót [G]Chúa toại [D7]ước [G]nguyện.

Câu 4

4.Từ trần [G]gian nguyện đưa chúng [D7]tôi lên,

Cánh tín, [G]ái, nguyền [D7]giúp lâu [G]bền;

Nguyện vọng [G]ban dường cơn gió [D7]đưa cao,

Chốn thánh [G]quốc nhẹ [D7]cánh bay [G]vào.

[D7]Để tâm hồn trông lên nước trời,

[G]Chúng tôi cùng Jê-sus nghỉ [Bm]ngơi,

Tòa diệu [G]vinh tại thiên quốc [D7]tương lai,

Hưởng vĩnh [G]phước cùng [D7]dân [G]Ngài.

Câu 5

5.Ngày phục [G]lâm, ngày vinh hiển [D7]hoan hân,

Chúng tôi [G]sống vượt [D7]khỏi mộ [G]phần,

Hình mạo [G]xinh dường con trẻ [D7]thơ ngây,

Hớn hở [G]bấy cùng [D7]Chúa sum [G]vầy.

[D7]Giống như đàn chim kia thẳng xông,

[G]Hoan nghinh Ngài tại nơi khoảng [Bm]không,

Cùng Jê-[G]sus ngồi cai quản [D7]muôn dân,

Ở thánh [G]quốc đẹp [D7]muôn [G]phần.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập