Hiện tại chúng tôi chưa có bài hát này, Vui lòng tham khảo playlist bên dưới. Nếu quý vị muốn đóng góp bài này cho Webapp, xin vui lòng bấm vào nút đóng góp!
Đóng góp
#001. Cúi Xin Vua Thánh Ngự Lai #002. Nguyện Tụng Mỹ Chúa Linh Năng #003. Ngợi Giê-Hô-Va Thánh Đế #004. Ha-Lê-Lu-Gia! Vinh Danh Ngài! #005. Muôn Dân Trên Hoàn Cầu Nên Ca Xướng #006. Thành Tâm Tôn Vua Thánh #008. Ngợi Danh Jêsus Rất Oai Quyền #010. Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con Thánh #011. Ngợi Khen Cứu Chúa #015. Ngày Ngày Ngợi Danh Chúa Hiển Vinh #016. Danh Chúa Jêsus #018. Danh Yêu Quý #019. Tôn Vinh Chúa Tôi #020. Ngợi Khen Đấng Quân Lâm Muôn Đời #021. Cứu Chúa Siêu Việt #022. Ta Bước Lên Si-Ôn #023. Tôn Vinh Chân Thần #026. Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi #028. Phước Nguyên Từ Trời Xin Chảy Vào Lòng #033. Dương Quang Tâm Hồn #039. Tôn Vinh Ba Ngôi #040. Thánh Thay! Thánh Thay! Thánh Thay! #041. Chúa Bức Thành Kiên Cố Ta (Thánh Ca Của Cuộc Cải Chánh) #043. Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay #046. Giê-Hô-Va Xin Dắt Tôi #047. Chúa Giấu Tôi #048. Nương Mình Trong Cánh Chúa #049. Chúa Sẽ Lo Toan #052. Quanh Đêm Luôn Ngày #053. Kìa, Thiên Binh Cùng Nhau Trỗi Hát #054. Phước Cho Nhân Loại #055. Hỡi Môn Đồ Trung Tín #056. Kỷ Nguyên Thanh Bình #057. Kíp Đến Tôn Thờ #058. Nằm Yên Trong Máng Chiên Kia #059. Đêm Yên Lặng #060. Thoạt Đến Đêm Nọ #061. Ô! Bết-Lê-Hem Ấp Nhỏ! #062. Hỡi Bết-Lê-Hem, Tiểu Thôn Cô Quạnh #063. Không Chỗ Trong Quán #065. Hô-Sa-Na! #066. Đêm Thánh #070. Đấng Thánh Lâm Phàm #071. Ngợi Con Thánh #072. Thiên Đàng Chung Vui #073. Nô-Ên Đầu Tiên #074. Nghe Xa Xa Điệu Thần Ca #075. Nô-Ên Đêm Vui Thỏa #077. Hôm Qua, Ngày Nay, Cho Đến Đời Đời #080. Chẳng Có Ai Như Jê-Sus #081. Hoa Huệ Trong Trũng #082. Cung Điện Bằng Ngà(Theo Ý Thi-Thiên 45:8) #083. Jêsus Christ Đến #084. Ánh Sáng Của Thế Giới Duy Jêsus #085. Một Ngày! #087. Kìa, Chín Mươi Chín Con #088. Đường Đến Gô-Gô-Tha #092. Ta Hy Sinh Vì Con Hết #093. Nhìn Cây Thập Tự #094. Tôi Thấy Đấng Treo Thân Trên Thập Tự #095. Giờ Được Chiêm Ngưỡng Thập Giá #096. Ghết-Sê-Ma-Nê #097. Vì Tội Nhân Jê-Sus Chết! #098. Thánh Thủ #099. Xong Rồi! #100. Chúa Mang Thập Hình #101. Tán Mỹ Jêsus #102. Bây Giờ Tôi Tin #103. Christ Phục Sinh #104. Ngày Nay Chúa Phục Sinh #105. Chúa Oai Quyền Phục Sinh #106. Ha-Lê-Lu-Gia! Đấng Sống Thắng #107. Jê-Sus Chân Chúa Lại Sống #108. Thiên Ca Vô Đối #111. Ngài Sống #113. Khúc Kim Cầm #114. Kìa! Nhìn Vua Thăng Thiên #118. Thầy Tế Lễ Ta #123. Xa Xa Trên Ngọn Núi #124. Jêsus Sắp Đến #128. Ngày Nay Chúa Đến Thì Sao? #135. Kìa! Thần Yên Ủi Giáng Lai #136. Đầy Lòng Tôi #137. Thánh Linh Dẫn Dắt #139. Xin Thánh Linh Ngự Vào Lòng #141. Hà Hơi Linh #143. Gió Thánh Linh #144. Xin Linh Giê-Hô-Va #145. Nền Hội Thánh Trên Bàn Thạch Kiên Cố #147. Bao Cường Quốc Còn Đâu? #148. Lòng Tôi Yêu Giáo Hội #149. Nầy Si-Ôn #150. Kinh Thánh Cao Quý #151. Lời Chúa Vững Lập #152. Kinh Thánh Là Ngọn Đèn #154. Lời Dịu Dàng #155. Thánh Kinh Âm Nhạc #157. Nên Hãy Ăn Năn Hiện Nay #160. Jê-Sus Kêu Gọi Mọi Người #161. Jêsus Tiếp Nginh Tội Nhân #162. Chỉ Tin Nơi Ngài #164. Đời Người Ngắn Ngủi #165. Mau Đến Theo Jê-Sus #166. Về Gấp Lên #168. Nay Quy Hướng Cố Gia #169. Jêsus! Đứng Trước Cửa #170. Chúa Ôi, Tôi Lại Ngay! #171. Vầng Đá Muôn Đời #172. Nơi Gô-Gô-Tha #176. Dầu Ác Khiên Đỏ Như Đơn Hồng #177. Nhìn Xem Jêsus #178. Tôi Nguyện Đến Liền #179. Kìa! Cửa Cứu Rỗi #180. Jê-Sus Tôi Đến #182. Huyết Chúa Mầu Nhiệm Biết Bao #183. Quyền Trong Huyết Jê-Sus #184. Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng #187. Vinh Thay Danh Jêsus #188. Ngợi Khen Dòng Huyết #190. Không Nhờ Bạc Vàng #192. Con Sông Tẩy Uế #193. Gần Thập Tự #194. Ha-Lê-Lu-Gia, Khen Thập Tự #196. Chuyện Thập Giá Xưa #200. Mắt Ta Hằng Dắt Ngươi #201. Đứng Trên Lời Hứa #202. Cơn Mưa Phước Lành #203. Trông Mong Thiên Ân #205. Tôi Vững Vàng #206. Gặp Được Thiết Hữu #207. Ánh Thái Dương Này #208. Ngài Vực Tôi #209. Tiếng Chuông Lòng Vui Vẻ #210. Ngày Vui Vẻ #211. Jêsus Ngự Cùng, Ấy Nơi Thiên Cung #212. Có Jêsus Phần Tôi Thỏa Rồi #213. Giựt Mọi Chuông Trên Trời #214. Từ Lúc Chính Tôi Được Cứu #215. Lúc Giê-Xu Ngự Trong Lòng #216. Kỳ Diệu Thay, Christ Chuộc Tôi #217. Tâm Tôi Rày Văng Vẳng Linh Âm Giai Điệu #218. Tôi Đây Nguyên Ác Nhân Nhờ Ơn Cứu #219. Chuyện Tôi Ưa Xướng Ca #220. Dức Dấy Chúng Tôi Hoài #221. Tôn Vinh Christ #222. Ngươi Phải Trùng Sinh #223. Chèo Ra #224. Nguyền Tình Yêu Thượng Giới Giáng Lâm #225. Tâm Hồn Tôi Đang Cháy #226. Lo Biệt Giờ Nên Thánh Ra #227. Duy Chính Ngài #228. Tuyết Kia Khôn So #229. Tôi Nguyện Dâng Tất Sanh #230. Hiện Tôi Nghe Cứu Chúa Kêu #231. Cung Hiến Cuộc Đời #234. Ta Theo Ý Chúa Chưa? #236. Nguyện Đời Tôi Dâng Chúa #237. Nguyện Theo Ý Cha #238. Nguyền Sống Vì Đấng Đã Chết #239. Nguyền Dìu Lên Gô-Gô-Tha #240. Càng Gần Chúa Hơn #241. Xin Kéo Tôi Lại Gần Hơn #242. Lên Chốn Cao Hơn #243. Ước Ao Nhìn Giê-Xu #244. Nguyện Càng Yêu Thương Christ #246. Biết Nhiều Hơn Về Jê-Sus #250. Chiều Xưa #251. Giờ Dịu Êm #252. Jê-Sus Đấng Hằng Yêu Thương Tôi #253. Jê-Sus Là Bạn Thật #254. Như Phận Tôi, Tuy Hèn Khinh #256. Chúa Ôi, Xin Dừng Chân Lại Gần Tôi #257. Xin Thần Linh Cảm Hóa #258. Ôi Chúa, Đấng Tôi Cần Luôn #261. Tin Cậy Vâng Lời #262. Tôi Biết Đấng Tôi Đang Tin #263. Christ Nắm Tôi Thật Chặt #264. Căn Cơ Kiên Cố #265. Neo Tôi Chắc, Rất Chắc #266. Hồn Tôi Chỉ Quyết Neo Trong Huyết Jêsus #267. Chỗ Kẻ Đá Vững An #268. Thỏa Thích Thay Tin Cậy Chúa Jêsus #269. Nầy Là Truyện Ký Tôi #270. Jêsus Hằng Ở Bên Tôi #271. Ngài Dìu Dắt Tôi #272. Chúa Dẫn Đưa Đời Tôi #274. Diệu Vinh Thay Bình An! #275. Con Sông Thái An #277. Tâm Linh Tôi, Yên Ninh Thay! #278. Tay Chúa Nắm Tôi #280. Jêsus Nguồn Vui Vẻ Cho Mọi Lòng #281. Christ Rõ Tâm Trạng #282. Nơi Ẩn Núp Lúc Phong Ba #283. Mau Thưa Với Jêsus #284. Nào Việc Chi Jêsus Không Thể Làm #287. Chân Chúa Hằng Nhớ Đến Tôi #288. Danh Lạ Lùng #290. Nương Cánh Vĩnh Sinh #291. Đi Từng Bước #292. Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời #294. Dương Quang Thiên Quốc #295. Luôn Mỗi Phút #297. Thật Hạnh Vinh Thay! #299. Càng Yêu Chúa Hơn #302. Ân Hồng, Cứu Ân #303. Ân Điển #306. Thắng Nhờ Ân Điển #309. Ta Thắng Nhờ Đức Tin #310. Đức Tin, Trông Cậy, Yêu Thương #312. Con Trời Xông Ra Chiến Đấu #314. Tinh Binh Jêsus Tiến Lên #315. Tinh Binh Của Quân Thập Tự Mau Đứng Lên #316. Thập Tự Christ Đi Đầu #319. Lo Làm Việc Mau, Đêm Đến Kìa #323. Lo Vực Người Luân Vong #325. Gánh Lúa Về #326. Vì Anh Tôi Cứ Kêu Nài #327. Hãy Chiếu Giống Hải Đăng #328. Dắt Về Chúa #329. Báo Tin Lành #333. Mặt Gặp Mặt #334. Rất An Ninh Trong Cánh Christ #336. Giờ Danh Sách Tuyên Đọc #338. Thành Giê-Ru-Sa-Lem Bằng Vàng #340. Vua Anh Minh #342. Ta Sẽ Chung Nhóm Ở Thiên Hà #344. Miền Vinh Hiển #345. Nơi Vĩnh Phước #346. Thiên Cung, Chính Quê Hương #349. Jêsus Cứu #350. Vạn Ức Sanh Linh Ngày Ngày Trầm Luân #355. Quyết Rao Tin Lành #356. Mau Chiếu Ra #362. Xin Chúa Sai #363. Jêsus Yêu Tôi #364. Jêsus Hằng Yêu Mến Tôi #366. Jêsus Như Người Chăn Chiên Dắt Tôi #367. Đấng Chăn Hiền Lành #368. Jêsus Truyền Bạn Mình Shi Sáng #370. Tôi Dầu Nhỏ #371. Một Tia Sáng #372. Châu Báu Vua Jêsus Christ #373. Vinh Quang, Vinh Quang! #374. Mau Dâng Cho Chúa Bao Điều Tốt Nhứt #375. Sẵn Sàng #377. Tại Chốn Trận Tiền #378. Trung, Thành, Tín, Nghĩa #379. Bạn Đứng Phía Nào? #380. Thuộc Jêsus Thỏa Vui #381. Quyết Sống Cho Christ #382. Mừng Vui Thay! Thanh Niên Ta Hát #383. Hiến Cả Thảy Cho Ngài #384. Tuy Tôi Có Cả Thiên Hạ #385. Hư Không #386. Khi Jêsus Qua #387. Muôn Tội Lăn Xa #389. Theo Chúa #390. Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào #391. Ngắm Jêsus Đừng Xao #392. Gô-Gô-Tha #396. Viên Ngọc Đẹp Ròng #400. Tiệc Thánh #401. Chúc Hôn Lễ #402. Nguyện Ba Ngôi Chứng Hôn Lễ #408. Xin Cha Đưa Anh #410. Tiếng Gọi Con Gặt #412. Việt Nam Ca #413. Ngợi Danh Jêsus #414. Mùa Gặt Đã Đến #415. Ơn Jêsus Cao Sâu Lắm Thay! #417. Trông Mong Ơn Chí Cao #419. Hồn Ta Hằng Khen Chúa #420. Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời #421. Đoạn Thiên Ca #424. Xin Cha Đưa Anh #425. Nước Đức Chúa Trời #427. Neo Tôi Chắc, Rất Chắc #429. Cứu Chúa Siêu Việt #430. Tin Cậy Vâng Lời #431. Vầng Đá Muôn Đời #432. Xin Chúa Mở Mắt Tôi #433. Giê-Hô-Va Là Đấng Chăn Giữ Tôi #437. Đức Chúa Trời Yêu Thương Thế Gian #439. Đã Lăn Xa #442. Ơn Cao Sâu Rộng #444. Lòng Tôi Vui Vẻ #445. Qua Đời Sẽ Đến Đâu? #446. Mến Yêu Jêsus #448. Trên Đường Hẹp Của Chúa #450. Đừng Sợ Chi #453. Dặn Lòng Trung Tín #455. Vẻ Tươi Đẹp Của Christ #472. Sự Yêu Thương Lớn Lao #473. Báo Tin Lành #477. Bình Yên Rất Phước #489. Màn Sương Tiêu Tan #494. Đến Thiên Đàng #509. Ngày Giờ Qua #510. Tình Thương Yêu Của Đức Chúa Trời #512. Tình Yêu Bền Vững #513. Lớn Bấy Duy Ngài #517. Chúa Là Tất Cả #518. Cha Cao Quý #521. Dâng Lời Tán Dương #522. Chúa #524. Ngài Là Ai? #534. Nhạc Khúc Tuyệt Vời #542. Nhìn Lên Cha Thánh #545. Hướng Lên Chúa Trên Trời #547. Chúc Tôn Chúa #550. Tôn Cao Danh Chúa #552. Lúc Anh Nguyện Cầu #556. Bài Ca Máng Cỏ #557. Sáng Danh Thiên Chúa #566. Chúng Tôi Vua Từ Miền Đông Xa Vời #574. Bình An Cho Loài Người #576. Người Khách Lạ Ga-Li-Lê #588. Này Anh Thấy Không? #589. Nhiều Khi Tôi Nhớ Về #592. Phút Suy Tư #597. Vì Jê-Sus Sống #616. Xin Thánh Linh Cảm Thúc Tôi #617. Xin Cha Ban Cho Thêm Dầu #621. Lời Chúa #627. Trong Tay Chúa #633. Chiên Lạc Trở Về #646. Thập Tự Xưa #652. Chúa Đem An Vui Cho Tôi #660. Jê-Sus Cứu Tôi #661. Vinh Quang Trời #663. Ngài Cứu Tôi #666. Khi Dâng Lòng Mình Cho Jê-Sus #673. Thầm Tạ Ơn Chúa #675. Thành Tâm Nhớ Ơn Chúa #683. Ánh Sáng Tình Yêu #699. Tâm Nguyện #701. Như Ý Cha #703. Gần Lòng Từ Ái Chúa Cha #704. Ngài Là Tất Cả Cho Tôi #705. Nguyện Tôi Được Đổi Mới #707. Khát Khao Dòng Nước #716. Vâng Theo Chúa #720. Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai #738. Xin Cho Con Đi Đường Ngài #741. Chúa Hằng Chăn Giữ Tôi #744. Nguyện Chúa Nắm Tay Tôi #768. Tâm Hồn Bình An #772. Một Ngày Tươi Mới #776. Chúa Biết Rõ #777. Tìm Được Niềm Vui #781. Bài Ca Tâm Linh #789. Tôi Sẽ Thưa Với Jêsus #790. Tôi Sẽ Thưa Chuyện Với Chúa #795. Chung Niềm Tin #798. Bước Với Chúa Yêu Thương #799. Trọn Đời Ngợi Khen #800. Chúa Biết Lòng Con #801. Thân Nhất Trên Đời #802. Bên Tôi Là Chúa Jêsus #803. Người Bạn Tôi Yêu Mến #805. Dâng Trọn Cho Jêsus #806. Chỉ Vì Tội Tôi #807. Tình Yêu Ngài #813. Như Con Chiên Đi Lạc #820. Chúa Vẫn Yêu Thương #821. Ân Điển Lạ Lùng #824. An Tâm Bên Chúa #825. Tình Yêu Vững Bền Của Ngài #840. Sẵn Lòng Hầu Việc #854. Vì Sao Tôi Yêu Jêsus #855. Tiếng Ngài Phán Tuyên #856. Đưa Người Đến Tin Chúa #860. Nguyện Đưa Dắt Bao Người Đến Ngài #870. Hứa Nguyện #871. Lòng Nguyện Theo Jêsus #872. Tôi Là Chiên Của Chúa #885. Lời Chúc Lứa Đôi #887. Ngày Vui Đôi Lứa #889. Xuân Đến Bên Nhà #891. Mừng Xuân #895. Ngài Ban Cho Thêm Ơn #898. Đồi Vắng #901. Con Đường Thập Giá Cô Đơn #903. Thành Thánh

Mới truy cập