G.T. Haywood
Dịch lời của G.T. Haywood

Câu 1

1.Bạn biết chăng Chúa Jê-sus

Vua tôi là Đấng cứu chuộc,

-sus con Đức Chúa Cha.

Bạn biết chăng Chúa -sus,

Vua tôi là Đấng nhân từ,

-sus con Đức Chúa Trời.

Điệp khúc

Chúa, danh đáng tôn cao

Danh dịu êm ngọt ngào.

-sus con Đức Chúa Cha,

Chúa đã chết thay tôi,

Vui chuộc mua muôn người.

-sus ôi! Chúa muôn đời.

Câu 2

2.Bạn nghe tiếng Jê-sus

êm êm gọi ai lạc loài,

Ăn năn tin Chúa bữa nay.

Bạn đến mau với -sus,

Bao ô tội bao u hoài,

Trao ngay trong cánh tay Ngài.

Điệp khúc

Chúa, danh đáng tôn cao

Danh dịu êm ngọt ngào.

-sus con Đức Chúa Cha,

Chúa đã chết thay tôi,

Vui chuộc mua muôn người.

-sus ôi! Chúa muôn đời.

Câu 3

3.Bạn hỡi! Sao mãi phân vân

hôm nay đừng nên ngại ngần,

Mau tin Con Đức Chúa Cha.

Đừng nhớ năm tháng đau thương,

Quên đi ngày qua đoạn trường,

Mau mau xin Chúa lòng.

Điệp khúc

Chúa, danh đáng tôn cao

Danh dịu êm ngọt ngào.

-sus con Đức Chúa Cha,

Chúa đã chết thay tôi,

Vui chuộc mua muôn người.

-sus ôi! Chúa muôn đời.

Câu 4

4.Đời sống trong Chúa yên vui

Jê-sus thường ban nụ cười,

Lau khô bao nước mắt rơi.

Ngài sẽ thêm sức ban ơn,

Đưa ta vượt qua dặm trường.

Luôn luôn đắc thắng vui mừng.

Điệp khúc

Chúa, danh đáng tôn cao

Danh dịu êm ngọt ngào.

-sus con Đức Chúa Cha,

Chúa đã chết thay tôi,

Vui chuộc mua muôn người.

-sus ôi! Chúa muôn đời.

Mới truy cập