Daniel Towner
Dịch lời của H. Waters

Câu 1

1.Cùng lặng nghe khi tiếng loa rền,

giục ta mau tiến bước đi lên.

Kìa nhìn xem chiến thắng đang chờ,

tiến bước vào thánh chiến vinh quang.

Điệp khúc

Rồi khi bao phong ba tan mau, ta sẽ lãnh kim miện,

ta sẽ lãnh kim miện, ta sẽ lãnh kim miện.

Rồi khi bao phong ba tan mau, ta sẽ lãnh kim miện

Lúc sống trong Jê-ru-sa-lem.

Thật vinh quang, Thật vinh quang, khi ta bước qua Giô-đanh.

Rồi khi bao phong ba tan mau, ta sẽ lãnh kim miện

Lúc sống trong Jê-ru-sa-lem.

Câu 2

2.Cùng nhau ta ngăn bước quân thù,

đạo quân dũng mãnh quyết đi lên.

Nhờ Jê-sus danh tướng đi đầu,

ta vui mừng hát khúc khải ca.

Điệp khúc

Rồi khi bao phong ba tan mau, ta sẽ lãnh kim miện,

ta sẽ lãnh kim miện, ta sẽ lãnh kim miện.

Rồi khi bao phong ba tan mau, ta sẽ lãnh kim miện

Lúc sống trong Jê-ru-sa-lem.

Thật vinh quang, Thật vinh quang, khi ta bước qua Giô-đanh.

Rồi khi bao phong ba tan mau, ta sẽ lãnh kim miện

Lúc sống trong Jê-ru-sa-lem.

Câu 3

3.Nhờ yêu thương thêm với đức tin,

nhìn xem Vua ta thắng âm binh.

Đoàn quân ta chiến đấu không sờn,

Jê-sus hằng chiến thắng giúp ta.

Điệp khúc

Rồi khi bao phong ba tan mau, ta sẽ lãnh kim miện,

ta sẽ lãnh kim miện, ta sẽ lãnh kim miện.

Rồi khi bao phong ba tan mau, ta sẽ lãnh kim miện

Lúc sống trong Jê-ru-sa-lem.

Thật vinh quang, Thật vinh quang, khi ta bước qua Giô-đanh.

Rồi khi bao phong ba tan mau, ta sẽ lãnh kim miện

Lúc sống trong Jê-ru-sa-lem.

Mới truy cập