Daniel Towner
Dịch lời của H. Waters

Câu 1

1.Cùng lặng [F]nghe khi tiếng loa rền,

giục ta [C7]mau tiến bước đi [F]lên.

Kìa nhìn xem chiến thắng đang chờ,

tiến bước [G7]vào thánh chiến vinh [C]quang.

Điệp khúc

Rồi [F]khi bao phong ba tan mau, ta sẽ lãnh kim miện,

[C7]ta sẽ lãnh kim miện, [F]ta sẽ lãnh kim miện.

Rồi khi bao phong ba tan mau, ta sẽ lãnh kim miện

Lúc sống [Gm]trong Jê-[C7]ru-sa-[F]lem.

Thật vinh quang, Thật vinh quang, khi [Bb]ta bước qua [F]Giô-đanh.

Rồi khi bao phong ba tan mau, ta sẽ lãnh kim [Dm]miện

Lúc sống [Gm]trong Jê-[C7]ru-sa-[F]lem.

Câu 2

2.Cùng nhau [F]ta ngăn bước quân thù,

đạo quân [C7]dũng mãnh quyết đi [F]lên.

Nhờ Jê-sus danh tướng đi đầu,

ta vui [G7]mừng hát khúc khải [C]ca.

Điệp khúc

Rồi [F]khi bao phong ba tan mau, ta sẽ lãnh kim miện,

[C7]ta sẽ lãnh kim miện, [F]ta sẽ lãnh kim miện.

Rồi khi bao phong ba tan mau, ta sẽ lãnh kim miện

Lúc sống [Gm]trong Jê-[C7]ru-sa-[F]lem.

Thật vinh quang, Thật vinh quang, khi [Bb]ta bước qua [F]Giô-đanh.

Rồi khi bao phong ba tan mau, ta sẽ lãnh kim [Dm]miện

Lúc sống [Gm]trong Jê-[C7]ru-sa-[F]lem.

Câu 3

3.Nhờ yêu [F]thương thêm với đức tin,

nhìn xem [C7]Vua ta thắng âm [F]binh.

Đoàn quân ta chiến đấu không sờn,

Jê-sus [G7]hằng chiến thắng giúp [C]ta.

Điệp khúc

Rồi [F]khi bao phong ba tan mau, ta sẽ lãnh kim miện,

[C7]ta sẽ lãnh kim miện, [F]ta sẽ lãnh kim miện.

Rồi khi bao phong ba tan mau, ta sẽ lãnh kim miện

Lúc sống [Gm]trong Jê-[C7]ru-sa-[F]lem.

Thật vinh quang, Thật vinh quang, khi [Bb]ta bước qua [F]Giô-đanh.

Rồi khi bao phong ba tan mau, ta sẽ lãnh kim [Dm]miện

Lúc sống [Gm]trong Jê-[C7]ru-sa-[F]lem.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập