Grace Updegraff
Dịch lời của Kelso Carter

Câu 1

1. Jê-sus quang lâm trong muôn hiển vinh,

âm vang khắp muôn nơi tin an bình.

Từ thiên cung Jê-sus Christ sẽ đến,

Ha-lê-lu-gia! Christ tái lâm!

Điệp khúc

Vua muôn vua, tia hy vọng sáng.

Chúa các chúa, Đấng đến sau cùng.

Từ trời cao kia, muôn muôn sứ thánh

cùng nhìn xem vầng đông đang vươn lên,

Ha-lê-lu-gia! Chúa hồi lai!

Câu 2

2. Jê-sus quang lâm xua tan tử vong,

gây bao chuyển lay trên nơi hoàn cầu.

Từ trời cao muôn muôn sao sa xuống,

Ha-lê-lu-gia! Christ tái lâm!

Điệp khúc

Vua muôn vua, tia hy vọng sáng.

Chúa các chúa, Đấng đến sau cùng.

Từ trời cao kia, muôn muôn sứ thánh

cùng nhìn xem vầng đông đang vươn lên,

Ha-lê-lu-gia! Chúa hồi lai!

Câu 3

3. Jê-sus quang lâm trên muôn áng mây,

bao nhiêu tối tăm lo âu không còn.

Ngàn muôn thu an vui trong danh Chúa,

Ha-lê-lu-gia! Christ tái lâm!

Điệp khúc

Vua muôn vua, tia hy vọng sáng.

Chúa các chúa, Đấng đến sau cùng.

Từ trời cao kia, muôn muôn sứ thánh

cùng nhìn xem vầng đông đang vươn lên,

Ha-lê-lu-gia! Chúa hồi lai!

Mới truy cập