A. L. Skoog
Phỏng đặt theo Thi Thiên 103

Câu 1

Hồn ta hằng khen Chúa,

hồn ta hằng khen Chúa,

Chớ quên các ân huệ Ngài.

Tội ngươi Chúa tha sạch rồi,

Đau ốm Chúa cho mạnh lành,

Hưởng ơn hồng trường sanh.

Đức khoan nhân rộng, dài,

Chớ nên quên ân huệ Ngài:

Hưởng phước mới chẳng thể đếm,

Tuổi tác cứ phơi phới xuân,

Chúa chí thánh vốn có tâm từ mẫu,

Luôn ban ân phước quý báu

xuống khắp chốn thế gian,

Chậm giận, sẵn tha,

tuôn ra suối ân nhân từ lai láng.

Mọi tội ác, Giê-hô-va

chẳng chấp trách ngươi,

Dầu giận nhưng Thánh

Chúa chẳng ghi nhớ hoài;

Giê -va không chiếu lỗi ngươi gia hình,

Không khứng lấy ác trả ác theo nhân tình.

Ngài chí nhơn; Trời dẫu cao,

đức ái nhân Ngài nghìn trùng hơn;

Ô, trông lên vùng không bát ngát bao la,

Kìa, sông ái đức Chúa rộng so gấp mấy kia.

Kìa, lòng nhân Chúa đối với kẻ kính sợ Ngài cao lớn thay,

Chúa ném ác uế khỏi chúng khác chi đông xa đoài.

Thật dường như Cha xót thương con mình,

Hẳn Chúa quí mến suốt nhứt sinh,

Để ta nương cánh Ngài hết lòng,

Phải, ta tôn kính danh Ngài thủy chung.

Hồn ta hằng khen Chúa, hồn ta hằng khen Chúa;

Kẻ kính mến Chúa ắt không lay chuyển,

Chúa thương dắt đưa châu tuyền,

Cả đến cháu chít phước ân vui hưởng,

Chúng dâng thân, hồn kính mến Vua miên trường.

Mới truy cập