W. Stillman Martin, 1914
Dịch lời của C. D. Martin, 1914

Câu 1

1.Tia sáng ban mai ta chờ mong đây,

Khi ấy nhìn Vua tái lâm từng mây,

Trông cảnh ban mai phước hạnh vinh quang,

Lúc Jê-sus đem xuống trần gian.

Điệp khúc

Xin Chúa hiển vinh từ trời phục lâm mau,

Vui bấy chúng tôi chờ nghinh khải tâu,

Ồ lạ lùng bấy hứa ngôn

xưa tuyên cùng chúng tôi:

“Nầy ta sẽ đến làm Vua,

Chúa cứu chuộc ngươi”.

Xin Chúa Vui bấy Ồ lạ lùng bấy

Nầy, ta sẽ đến

Câu 2

2.Tia sáng ban mai ta chờ mong đây,

Tuyệt đích hồng ân ấy vinh diệu thay,

Vâng ý Cha sai, không luận tây, đông,

Mỗi ngày chức thiêng quyết làm xong.

Điệp khúc

Xin Chúa hiển vinh từ trời phục lâm mau,

Vui bấy chúng tôi chờ nghinh khải tâu,

Ồ lạ lùng bấy hứa ngôn

xưa tuyên cùng chúng tôi:

“Nầy ta sẽ đến làm Vua,

Chúa cứu chuộc ngươi”.

Xin Chúa Vui bấy Ồ lạ lùng bấy

Nầy, ta sẽ đến

Câu 3

3.Tia sáng ban mai ta chờ mong đây,

Mong tiếng gọi ta cất lên từng mây,

Mong cởi thân hư hoại mặc vinh y,

Giống Ngài hiển vinh cõi trường hi.

Điệp khúc

Xin Chúa hiển vinh từ trời phục lâm mau,

Vui bấy chúng tôi chờ nghinh khải tâu,

Ồ lạ lùng bấy hứa ngôn

xưa tuyên cùng chúng tôi:

“Nầy ta sẽ đến làm Vua,

Chúa cứu chuộc ngươi”.

Xin Chúa Vui bấy Ồ lạ lùng bấy

Nầy, ta sẽ đến

Câu 4

4.Tia sáng ban mai ta chờ mong đây,

Mong sớm được ngai báu, kim miện nay,

Nay kíp rao Tin Lành cùng muôn dân,

Quyết thành tín răn bảo tội nhân.

Điệp khúc

Xin Chúa hiển vinh từ trời phục lâm mau,

Vui bấy chúng tôi chờ nghinh khải tâu,

Ồ lạ lùng bấy hứa ngôn

xưa tuyên cùng chúng tôi:

“Nầy ta sẽ đến làm Vua,

Chúa cứu chuộc ngươi”.

Xin Chúa Vui bấy Ồ lạ lùng bấy

Nầy, ta sẽ đến

Mới truy cập