Câu 1

1.Chúa vốn bức thành kiên cố ta rày,

Thuẫn khiên ta che đỡ hằng ngày;

Đấng cứu giúp hồi nguy khốn ưu sầu,

Đấng giúp ta luôn thắng nhiệm mầu.

Ngày đêm dẫu quân thù xưa.

Nghịch ta, ta không nghiêng ngửa,

Tuy thâm mưu đa tài;

Quyết chống ta suốt đêm ngày,

Quả không ai trên đất địch tày.

Câu 2

2.Khá biết sức mình non kém tài,

Dễ khiến ta thua ngã nằm dài;

Dẫu thế, biết nhờ Đấng chỉ huy mình,

Đối phương thua chạy hết rập rình.

Bằng ta hỏi tên Ngài chăng?

-sus, danh chiến thắng;

Danh tướng thiên binh anh tài;

Cứu pháp duy chính tay Ngài,

Đắc thắng Sa-tan đến lâu dài.

Câu 3

3.Dẫu quỷ dữ đầy trên thế gian nầy,

Đuổi theo ta, toan nuốt hằng ngày;

Trước Đấngquyền xua lui liền,

Chúng ta không kinh khiếp ưu phiền.

Kìa, vua tối tăm giận chăng?

Thật ta không nao chi hắn,

Nay hắn khoe khoang nhất thời,

Án hắn xưa Chúa khép rồi,

Thúc thủ khi Christ phán một lời.

Câu 4

4.Tiếng Phán ấy nghìn thuở vẫn đương còn,

Thế gian khinh chê chẳng suy mòn;

Bởi Chúa gần gũi với ta hoài,

Xuống Thánh linh, ân tứ từ Ngài.

Vợ, con, của, danh, mạng ta,

ai kia toan cướp phá?

Thôi, cướp đi ta không chồn,

Bởi chẳng thể cướp linh hồn,

Phước Chúa trên thiên quốc trường tồn.

A-men.

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập