Martin Luther, 1529
Dịch lời của Martin Luther, 1529

Câu 1

1.Chúa [C]vốn bức [Em]thành kiên [Am]cố [D7]ta [G]rày,

[Am]Thuẫn [Em]khiên [F]ta [C]che [Am]đỡ [Dm]hằng [G7] [C]ngày;

Đấng [C]cứu giúp [Em]hồi nguy [Am]khốn [D7]ưu [G]sầu,

[Am]Đấng [Em]giúp [F]ta [C]luôn [Am]thắng [Dm]nhiệm [G7] [C]mầu.

Ngày [C]đêm [Am]dẫu [G]quân [D7]thù [G]xưa.

[C]Nghịch [G]ta, ta [F]không [G7]nghiêng [Am]ngửa,

[E7]Tuy [Am]nó [E7]thâm [Am]mưu [D7]đa [G7]tài;

[F]Quyết [F]chống [C]ta [A7]suốt [Dm]đêm [E7]ngày,

[Am]Quả [Em]không [F]ai [C]trên [Am]đất [Dm]địch [G7] [C]tày.

Câu 2

2.Khá [C]biết sức [Em]mình non [Am]kém [D7]vô [G]tài,

[Am]Dễ [Em]khiến [F]ta [C]thua [Am]ngã [Dm]nằm [G7] [C]dài;

Dẫu [C]thế, biết [Em]nhờ Đấng [Am]chỉ [D7]huy [G]mình,

[Am]Đối [Em]phương [F]thua [C]chạy [Am]hết [Dm]rập [G7] [C]rình.

Bằng [C]ta [Am]hỏi [G]tên [D7]Ngài [G]chăng?

[C]Là [G]Jê-sus, [F]danh [G7]chiến [Am]thắng;

[E7]Danh [Am]tướng [E7]thiên [Am]binh [D7]anh [G7]tài;

[F]Cứu [F]pháp [C]duy [A7]chính [Dm]tay [E7]Ngài,

[Am]Đắc [Em]thắng [F]Sa-[C]tan [Am]đến [Dm]lâu [G7] [C]dài.

Câu 3

3.Dẫu [C]quỷ dữ [Em]đầy trên [Am]thế [D7]gian [G]nầy,

[Am]Đuổi [Em]theo [F]ta, [C]toan [Am]nuốt [Dm]hằng [G7] [C]ngày;

Trước [C]Đấng[Em]quyền xua [Am]nó [D7]lui [G]liền,

[Am]Chúng [Em]ta [F]không [C]kinh [Am]khiếp [Dm]ưu [G7] [C]phiền.

Kìa, [C]vua [Am]tối [G]tăm [D7]giận [G]chăng?

[C]Thật [G]ta không [F]nao [G7]chi [Am]hắn,

[E7]Nay [Am]hắn [E7]khoe [Am]khoang [D7]nhất [G7]thời,

[F]Án [F]hắn [C]xưa [A7]Chúa [Dm]khép [E7]rồi,

[Am]Thúc [Em]thủ [F]khi [C]Christ [Am]phán [Dm]một [G7] [C]lời.

Câu 4

4.Tiếng [C]Phán ấy [Em]nghìn thuở [Am]vẫn [D7]đương [G]còn,

[Am]Thế [Em]gian [F]khinh [C]chê [Am]chẳng [Dm]suy [G7] [C]mòn;

Bởi [C]có Chúa [Em]gần gũi [Am]với [D7]ta [G]hoài,

[Am]Xuống [Em]Thánh [F]linh, [C]ân [Am]tứ [Dm]từ [G7] [C]Ngài.

Vợ, [C]con, [Am]của, [G]danh, [D7]mạng [G]ta,

[C]Dù [G]ai kia [F]toan [G7]cướp [Am]phá?

[E7]Thôi, [Am]cướp [E7]đi [Am]ta [D7]không [G7]chồn,

[F]Bởi [F]chẳng [C]thể [A7]cướp [Dm]linh [E7]hồn,

[Am]Phước [Em]Chúa [F]trên [C]thiên [Am]quốc [Dm]trường [G7] [C]tồn.

[F]A-[C]men.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập