Alexander R. Reinagle, 1836
Dịch lời của John Newton, 1779

Câu 1

1.Khi các giáo hữu nghe danh Jê-sus,

Xiết bao đẹp đẽ êm đềm!

Buồn lo vụt biến, đau thương tiêu trừ,

Làn sóng kinh sợ đều êm.

Câu 2

2.Danh cấp cứu kẻ thương tâm lao thần,

Rối ren thành tĩnh an liền;

ma-na cấp cho aibần,

Hằng giúp ai mệt được yên.

Câu 3

3.Danh chí ái, ấy khiên che thân mình,

Chỗ nương cậy, Đá xây nền;

kho vàng chứa bao nhiêu ơn lành,

Đầy dẫy phước thật từ trên.

Câu 4

4.Jê-sus hỡi, Chúa tôi, Vua, bạn hiền,

Chính ChaĐấng chăn chiên;

Đường đi, Sự sống, Tiên tri, Cuối cùng,

Nhận lấy bao lời ngợi khen.

Câu 5

5.Dầu sắp tắt hơi, vui rao Con Trời

Chí công, toàn ái tuyệt vời;

Kìa, danh diệu bấy đưa tôi qua đời,

Hồn thỏa vui hằng cười tươi.

Mới truy cập