Robert Lowry, 1826-1899
Dịch lời của Robert Lowry

Câu 1

1.Chôn sâu dưới mả u minh,

-sus Cứu Chúa tôi!

Chờ đợi đến phút quang vinh,

Chúa -sus tôi!

Điệp khúc 1

Vượt từ phần mộ

Ngài phục sinh,

Phục sinh hiển vinh

thắng bao quân thù mình;

Ngài phục sinh

đem oai quyền

ra đánh tan tử thần,

Và Ngài còn đời đời

để thống trị cùng chư thánh;

Ngài lại sống! Chúa lại sống!

Ha-lê-lu-gia! Christ phục sinh!

Câu 2

2.Niêm phong mả Chúacông,

-sus Cứu Chúa tôi!

Thật canh mả Chúakhông,

Chúa -sus tôi!

Điệp khúc 1

Vượt từ phần mộ

Ngài phục sinh,

Phục sinh hiển vinh

thắng bao quân thù mình;

Ngài phục sinh

đem oai quyền

ra đánh tan tử thần,

Và Ngài còn đời đời

để thống trị cùng chư thánh;

Ngài lại sống! Chúa lại sống!

Ha-lê-lu-gia! Christ phục sinh!

Câu 3

3.Âm ti giữ Chúanăng,

-sus Cứu Chúa tôi!

Ngài đã bẻ khóa tung then,

Chúa -sus tôi!

Điệp khúc 1

Vượt từ phần mộ

Ngài phục sinh,

Phục sinh hiển vinh

thắng bao quân thù mình;

Ngài phục sinh

đem oai quyền

ra đánh tan tử thần,

Và Ngài còn đời đời

để thống trị cùng chư thánh;

Ngài lại sống! Chúa lại sống!

Ha-lê-lu-gia! Christ phục sinh!

Mới truy cập