Goerge Kirbye, c.1834
Dịch lời của Alexander Pirie, 1785

Câu 1

1.Cùng đến chúc tôn Thầy Tế lễ ta,

Ngày ngày hân hoan đồng ca;

Ngợi Chúa thăng thiên,

mang trên ngực Ngài

Bảng ghi tên ta nào phai.

Câu 2

2.Tại đất Chúa xưa từng đổ huyết ra,

Gội sạch muôn muôn tội ta;

Rày Chúa luôn luôn

thay ta cầu nguyền,

Trước ngôi thi ân thượng thiên.

Câu 3

3.Còn tánh ta Ngài vẫn cảm thương,

hồn thân ta hèn ươn;

Chúa thắng quân

Sa-tan vẹn toàn,

Giữ ta luôn luôn bình an.

Câu 4

4.Từ ái Chúa ta nào biến tan,

Vượt trên không gian, thời gian;

Ngài chết thế ta nơi -gô-tha,

Sống trên thiên cung ta.

Mới truy cập