Câu 1

1.Nhìn cây thập tự gẫm Chúa -sus,

Phải đóng đinh chịu khổ đau;

Chúa ôi, thân Ngài tuôn huyết thắm thay

Khổ hình bởi chúng tôi nay.

Câu 2

2.Kìa, xem bầu trời tăm tối đê

Đương giữa ban ngày gớm ghê;

Chính trong điện thờ Đức Giê-hô-va

Bức màn phải hai ra.

Câu 3

3.Tại đây Jê-sus cất tiếng: “Cha ôi,

Nay đã xong việc của tôi,

Kính giao linh hồn trong cánh tay Cha”.

Nói rồi Chúa trút hơi ra.

Câu 4

4.Từ nơi mộ phần Chúa sống vẻ vang,

Cõi chết nay bị phá tan,

Bẻ then địa ngục duy Chúa Jê-sus,

Đấng được tán mỹ muôn thu.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập