Phillip P. Bliss, 1838-1876
Dịch lời của Phillip P. Bliss

Câu 1

[C]1.Danh chi danh là [Am]“Thống khổ [E7]nhân”,

[F]Danh Con [C]Thượng Đế [D7]xưa lâm [G]trần!

[C]Thay tâm ô tội, [Am]rửa ác bẩn,

Lạ thay [C]Cứu [G]Chúa! Ha-lê-[F]lu-[C]gia!

Câu 2

[C]2.Thay tôi mang nhục [Am]nhã khổ [E7]thân,

[F]Jê-sus [C]chịu án [D7]mang tội [G]trần;

[C]Ơn buông tha dùng [Am]huyết đóng ấn,

Lạ thay [C]Cứu [G]Chúa! Ha-lê-[F]lu-[C]gia!

Câu 3

[C]3.Tôi sanh trong tội [Am]ác xấu [E7]xa,

[F]Chiên Con [C]Trời thánh [D7]minh[G]hà,

[C]Dâng hi sinh chuộc [Am]lỗi hết cả,

Lạ thay [C]Cứu [G]Chúa! Ha-lê-[F]lu-[C]gia!

Câu 4

[C]4.Xưa treo thân chịu [Am]chết thế [E7]tôi,

[F]Trên thập [C]tự Chúa [D7]kêu “Xong [G]rồi”,

[C]Hôm nay trên thần [Am]quốc sáng chói,

Lạ thay [C]Cứu [G]Chúa! Ha-lê-[F]lu-[C]gia!

Câu 5

[C]5.Khi Vua vinh diệu [Am]sẽ tái [E7]lai,

[F]Đem dân [C]Ngài thảy [D7]lên thiên [G]đài,

[C]Dâng tân giai điệu [Am]hát chúc bái,

Lạ thay [C]Cứu [G]Chúa! Ha-lê-[F]lu-[C]gia!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập