Stanton W. Gavitt
Dịch lời của S.W. Gavitt

Câu 1

Biến đổi [F]hết mọi điều,

tâm hồn nay được trắng trong

khi tôi [C7]dâng lòng [C7]mình tiếp [F]Jê-[C7]sus.

Biến đổi [F]hết mọi điều,

tâm hồn nay được trắng [F]trong

khi Jê-[C7]sus ngự vào cõi [F]lòng.

Những lối [Bb]ác ngày [Bb]xưa

cách [F]xa từ [F7]đây,

nếp sống [G]mới ngày [G7]nay

thanh [F]khiết Chúa [C7]ban.

Biến đổi [F]hết mọi điều,

tâm hồn nay được trắng trong

khi tôi [C7]dâng lòng [C7]mình tiếp [F]Jê-[C7]sus.

Biến đổi [F]hết mọi điều,

tâm hồn nay được trắng [F]trong

khi Jê-[C7]sus ngự vào cõi [F]lòng.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập