Lugwig Van Beethoven, 1770-1827
Lời dịch của Henry Twells, 1823-1900

Câu 1

1.Chiều xưa, vừng ô sắp lặn non tây,

Ôi quanh Jê-sus bao kẻ bệnh vây;

Mình đầy đau thương, tâm hồn khổ bấy,

Ra về cảm thấy vui khỏe mạnh thay!

Câu 2

2.Chiều nay, bầy con cũng họp nhau đây,

Thân đau, hồn khổ, mong Chúa đặt tay;

Dầu Ngài thiêng liêng, mắt trần khó thấy,

Nhưng lòng cảm biết nay Chúa ngự đây.

Câu 3

3.Nguyền Jê-sus xua hết bệnh trọng khinh,

Đây đau thuộc thể, kia khổ thuộc linh;

Nầy người xưa nay chưa hề kính mến,

Kìa người mất đức yêu mến đầu tiên.

Câu 4

4.Lạy Jê-sus, xưa đã làm hoàn nhơn,

Kinh nghiệm rèn thử, đau khổ đòi cơn;

Ngài nhìn yêu thương nhưng đãthấu

Tâm bệnh xấu hổ che dấu từ lâu.

Câu 5

5.Bàn tay quyền xưa hẳn rày còn luôn,

Bao lời Ngài phán không phải lời suông;

Lạy Ngài, xin mau nhậm lời thiết khẩn,

Đem lòng bác ái y cứu hồn, thân.

Mới truy cập