Harry Dixon Loes
Dịch lời của Avis B.Christiansen, 1895

Câu 1

1.Ban mai đau [D]thương này, Chúa bước lên [A7]đồi.

Lê thân mang roi đòn đến Gô-gô-[D]tha.

Treo thân nơi thập hình [D7]mình đầy thương [G]tích.

Để cứu mỗi [D]một người [A7]khỏi nơi khổ [D]hình.

Điệp khúc

[G]Cứu Chúa chí ái ôi! Bởi cớ thế [D]nhân này,

treo thân nơi [A]thập hình để [E7]cứu rỗi chúng [A7]sinh.

[D]Ngài mang đau [D]thương này vì tội nhân [G]hư mất;

Chúa chết cách [D]khổ hình [A7]bởi tội lỗi [D]này.

Câu 2

2.Cha ôi! Xin [D]tha họ! Jê-sus kêu [A7]cầu.

Đang khi trên thập hình huyết tuôn chan [D]hòa.

Jê-sus kêu xin vì [D7]tội nhân hư [G]mất.

Lúc đang đớn [D]đau, thật [A7]chẳng ai sánh [D]Ngài.

Điệp khúc 1

[G]Cứu Chúa chí ái ôi! Bởi cớ thế [D]nhân này,

treo thân nơi [A]thập hình để [E7]cứu rỗi chúng [A7]sinh.

[D]Ngài mang đau [D]thương này vì tội nhân [G]hư mất;

Chúa chết cách [D]khổ hình [A7]bởi tội lỗi [D]này.

Câu 3

3. Jê-sus tôi [D]yêu Ngài! Hát tôn vinh [A7]Ngài.

Đem thân mua tôi, là thiết hữu tôi [D]rày.

Bên kia con sông vàng [D7]còn đâu năm [G]tháng.

Ở trên lưỡi [D]tôi lời [A7]hát khen chảy [D]tràn.

Điệp khúc 1

[G]Cứu Chúa chí ái ôi! Bởi cớ thế [D]nhân này,

treo thân nơi [A]thập hình để [E7]cứu rỗi chúng [A7]sinh.

[D]Ngài mang đau [D]thương này vì tội nhân [G]hư mất;

Chúa chết cách [D]khổ hình [A7]bởi tội lỗi [D]này.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập