James M.Kirk,1854-1945

Câu 1

1.Lòng thật [Bb]khôn kể phước,

phước bởi [Eb]nay bình yên,

Danh, lợi, [Bb]quyền, dù ai ruổi [F7]bước.

Tôi một [Bb]lòng hưởng phước

xuống ở [Eb]nơi thượng thiên.

Thiên thượng [Bb]mừng sinh [F7]mạng Chúa [Bb]biên.

Điệp khúc

Kìa được [Bb]sinh mạng biên,

Sách của [Eb]Vua thượng thiên,

Đến mãi [Bb]mãi bình yên hưởng [F7]phước,

Khỏi cưu [Bb7]mang sầu riêng,

ấy bởi [Eb]Vua thượng thiên,

Nắm giữ [Bb]trong tay [F7]không đảo [Bb]điên.

Câu 2

2.Bình tịnh [Bb]vui vẻ bấy,

chốn của [Eb]Vua đại vinh,

Tôi thật [Bb]tình nhờ ân điển [F7]ấy.

Đêm trọn [Bb]ngày chỉ thấy

phước lẫn [Eb]khương, thọ, ninh,

Sinh mạng [Bb]mình vui [F7]chịu Thánh [Bb]Linh.

Điệp khúc

Kìa được [Bb]sinh mạng biên,

Sách của [Eb]Vua thượng thiên,

Đến mãi [Bb]mãi bình yên hưởng [F7]phước,

Khỏi cưu [Bb7]mang sầu riêng,

ấy bởi [Eb]Vua thượng thiên,

Nắm giữ [Bb]trong tay [F7]không đảo [Bb]điên.

Câu 3

3.Rày được [Bb]an ủi đến,

cứ ở [Eb]trong lòng tôi,

Cai trị [Bb]rồi, tình khôn cảm [F7]chánh,

Tai họa [Bb]đều phải tránh,

chí vẫn [Eb]vui hoài thôi;

Không dập [Bb]dồi sinh [F7]mạng của [Bb]tôi.

Điệp khúc

Kìa được [Bb]sinh mạng biên,

Sách của [Eb]Vua thượng thiên,

Đến mãi [Bb]mãi bình yên hưởng [F7]phước,

Khỏi cưu [Bb7]mang sầu riêng,

ấy bởi [Eb]Vua thượng thiên,

Nắm giữ [Bb]trong tay [F7]không đảo [Bb]điên.

Câu 4

4.Bình tịnh [Bb]nay bởi Chúa

đến ở [Eb]nơi lòng luôn,

Vui hoặc [Bb]buồn, hèn sang chẳng [F7]ngó,

Cơn động [Bb]trời chuyển gió

đứng vững [Eb]như cù lao

Tay mặt [Bb]Ngài vâng [F7]hộ phủ [Bb]bao.

Điệp khúc

Kìa được [Bb]sinh mạng biên,

Sách của [Eb]Vua thượng thiên,

Đến mãi [Bb]mãi bình yên hưởng [F7]phước,

Khỏi cưu [Bb7]mang sầu riêng,

ấy bởi [Eb]Vua thượng thiên,

Nắm giữ [Bb]trong tay [F7]không đảo [Bb]điên.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập