James M.Kirk,1854-1945

Câu 1

1.Lòng thật khôn kể phước,

phước bởi nay bình yên,

Danh, lợi, quyền, dù ai ruổi bước.

Tôi một lòng hưởng phước

xuống ở nơi thượng thiên.

Thiên thượng mừng sinh mạng Chúa biên.

Điệp khúc

Kìa được sinh mạng biên,

Sách của Vua thượng thiên,

Đến mãi mãi bình yên hưởng phước,

Khỏi cưu mang sầu riêng,

ấy bởi Vua thượng thiên,

Nắm giữ trong tay không đảo điên.

Câu 2

2.Bình tịnh vui vẻ bấy,

chốn của Vua đại vinh,

Tôi thật tình nhờ ân điển ấy.

Đêm trọn ngày chỉ thấy

phước lẫn khương, thọ, ninh,

Sinh mạng mình vui chịu Thánh Linh.

Điệp khúc

Kìa được sinh mạng biên,

Sách của Vua thượng thiên,

Đến mãi mãi bình yên hưởng phước,

Khỏi cưu mang sầu riêng,

ấy bởi Vua thượng thiên,

Nắm giữ trong tay không đảo điên.

Câu 3

3.Rày được an ủi đến,

cứ ở trong lòng tôi,

Cai trị rồi, tình khôn cảm chánh,

Tai họa đều phải tránh,

chí vẫn vui hoài thôi;

Không dập dồi sinh mạng của tôi.

Điệp khúc

Kìa được sinh mạng biên,

Sách của Vua thượng thiên,

Đến mãi mãi bình yên hưởng phước,

Khỏi cưu mang sầu riêng,

ấy bởi Vua thượng thiên,

Nắm giữ trong tay không đảo điên.

Câu 4

4.Bình tịnh nay bởi Chúa

đến ở nơi lòng luôn,

Vui hoặc buồn, hèn sang chẳng ngó,

Cơn động trời chuyển gió

đứng vững như cù lao

Tay mặt Ngài vâng hộ phủ bao.

Điệp khúc

Kìa được sinh mạng biên,

Sách của Vua thượng thiên,

Đến mãi mãi bình yên hưởng phước,

Khỏi cưu mang sầu riêng,

ấy bởi Vua thượng thiên,

Nắm giữ trong tay không đảo điên.

Mới truy cập