Lance B. Latham, 1921
Dịch lời của Paul Rader, 1921

Câu 1

1.Lúa [E]kia chín khô giăng [B7]giăng đồng,

Trùng [E]điệp quanh ta thấy [E]không?

Gọi [B7]bạn gặt ra thêm [E]thật đông,

Trước [B]ngày Christ [F#7]xuống khoảng [B]không,

Điệp khúc

[E]Ta [A]ngước [E]xem mùa [A]gặt [E]này,

Kìa, Đạo từng gieo đây xưa nay;

[B7]Ta kíp đi, bạn gặt rày,

[E]Vua Jê-[F#7]sus đang cần thâu [B]xong lúa Ngài ngay;

[E]Không [A]mấy [E]lâu [E]Christ [A]tái [E]lai,

Từ trời Ngài nghinh Tân nương đây,

Thỏa [E]thay! [A]thỏa [E]thay! [A]vui [E]bấy!

[A] [E] Kìa, Đạo từng gieo đây xưa nay;

Câu 2

2.Hãy [E]nghe tiếng Christ kêu [B7]ta rày,

Đừng [E]từ nan, nên đến [E]ngay;

Ngài [B7]xưa cam chết cho [E]họ đây,

Tin [B]lành nên [F#7]rao bữa [B]nay,

Điệp khúc

[E]Ta [A]ngước [E]xem mùa [A]gặt [E]này,

Kìa, Đạo từng gieo đây xưa nay;

[B7]Ta kíp đi, bạn gặt rày,

[E]Vua Jê-[F#7]sus đang cần thâu [B]xong lúa Ngài ngay;

[E]Không [A]mấy [E]lâu [E]Christ [A]tái [E]lai,

Từ trời Ngài nghinh Tân nương đây,

Thỏa [E]thay! [A]thỏa [E]thay! [A]vui [E]bấy!

[A] [E] Kìa, Đạo từng gieo đây xưa nay;

Câu 3

3.Ít [E]lâu tớ trung ta [B7]thỏa lòng,

Được [E]ban kim mão thưởng [E]công,

Giờ [B7]Christ quang lâm thâu [E]hoạch xong,

Đem [B]toàn kho [F#7]lên khoảng [B]không,

Điệp khúc

[E]Ta [A]ngước [E]xem mùa [A]gặt [E]này,

Kìa, Đạo từng gieo đây xưa nay;

[B7]Ta kíp đi, bạn gặt rày,

[E]Vua Jê-[F#7]sus đang cần thâu [B]xong lúa Ngài ngay;

[E]Không [A]mấy [E]lâu [E]Christ [A]tái [E]lai,

Từ trời Ngài nghinh Tân nương đây,

Thỏa [E]thay! [A]thỏa [E]thay! [A]vui [E]bấy!

[A] [E] Kìa, Đạo từng gieo đây xưa nay;


Danh sách hợp âm

Mới truy cập