Lance B. Latham, 1921
Dịch lời của Paul Rader, 1921

Câu 1

1.Lúa kia chín khô giăng giăng đồng,

Trùng điệp quanh ta thấy không?

Gọi bạn gặt ra thêm thật đông,

Trước ngày Christ xuống khoảng không,

Điệp khúc

Ta ngước xem mùa gặt này,

Kìa, Đạo từng gieo đây xưa nay;

Ta kíp đi, bạn gặt rày,

Vua Jê-sus đang cần thâu xong lúa Ngài ngay;

Không mấy lâu Christ tái lai,

Từ trời Ngài nghinh Tân nương đây,

Thỏa thay! thỏa thay! vui bấy!

Kìa, Đạo từng gieo đây xưa nay;

Câu 2

2.Hãy nghe tiếng Christ kêu ta rày,

Đừng từ nan, nên đến ngay;

Ngài xưa cam chết cho họ đây,

Tin lành nên rao bữa nay,

Điệp khúc

Ta ngước xem mùa gặt này,

Kìa, Đạo từng gieo đây xưa nay;

Ta kíp đi, bạn gặt rày,

Vua Jê-sus đang cần thâu xong lúa Ngài ngay;

Không mấy lâu Christ tái lai,

Từ trời Ngài nghinh Tân nương đây,

Thỏa thay! thỏa thay! vui bấy!

Kìa, Đạo từng gieo đây xưa nay;

Câu 3

3.Ít lâu tớ trung ta thỏa lòng,

Được ban kim mão thưởng công,

Giờ Christ quang lâm thâu hoạch xong,

Đem toàn kho lên khoảng không,

Điệp khúc

Ta ngước xem mùa gặt này,

Kìa, Đạo từng gieo đây xưa nay;

Ta kíp đi, bạn gặt rày,

Vua Jê-sus đang cần thâu xong lúa Ngài ngay;

Không mấy lâu Christ tái lai,

Từ trời Ngài nghinh Tân nương đây,

Thỏa thay! thỏa thay! vui bấy!

Kìa, Đạo từng gieo đây xưa nay;

Mới truy cập