Trích soạn bởi May Agnew Stephens, 1903
Dịch lời của H. Bonar, 1808-1889

Câu 1

1.Jê-[Eb]sus khuyên tôi lời rất thiết [Ab]tha:

“Hỡi [Eb]con khá kíp lại [Bb7]đây,

Đầu [Eb]con mau nghiêng vào dưới cánh [Ab]ta,

Ắt [Eb]con được [Bb7]nghỉ yên [Eb]rày.”

Điệp khúc

[Eb]Kết [Ab]hữu với [Eb]Jê-sus,

[Ab]Cảm thông [Cm]sâu nhiệm [Bb7]thay!

[Eb]Tôi, Chúa tương thân lòng thật [Ab]phỉ phu,

[Eb]Jê-sus là Bạn [Bb7]thiết tôi [Eb]rày.

Câu 2

Thật [Eb]tôi mệt mỏi, buồn bã, rối [Ab]reng,

Lắng [Eb]nghe tiếng Chúa lại [Bb7]đây;

Ngài [Eb]ban ơn cho ngày tháng hát [Ab]khen,

Nghỉ [Eb]yên trong [Bb7]Chúa vui [Eb]vầy.

Điệp khúc

[Eb]Kết [Ab]hữu với [Eb]Jê-sus,

[Ab]Cảm thông [Cm]sâu nhiệm [Bb7]thay!

[Eb]Tôi, Chúa tương thân lòng thật [Ab]phỉ phu,

[Eb]Jê-sus là Bạn [Bb7]thiết tôi [Eb]rày.

Câu 3

2.Ngài [Eb]kêu: “Nầy con nguồn nước sống [Ab]đây,

Uống [Eb]đi chẳng tốn bạc [Bb7]tiền

Bằng [Eb]con khao khát chạy đến uống [Ab]ngay,

Uống [Eb]vô, được [Bb7]vĩnh sanh [Eb]liền.”

Điệp khúc

[Eb]Kết [Ab]hữu với [Eb]Jê-sus,

[Ab]Cảm thông [Cm]sâu nhiệm [Bb7]thay!

[Eb]Tôi, Chúa tương thân lòng thật [Ab]phỉ phu,

[Eb]Jê-sus là Bạn [Bb7]thiết tôi [Eb]rày.

Câu 4

Thật [Eb]tôi đương khát chạy đến Chúa [Ab]đây,

Suối [Eb]Linh uống ngon ngọt [Bb7]thay!

Hồn [Eb]tôi vui tươi, lòng thấy thỏa [Ab]ngay,

Phước [Eb]thay được [Bb7]sống trong [Eb]Ngài.

Điệp khúc

[Eb]Kết [Ab]hữu với [Eb]Jê-sus,

[Ab]Cảm thông [Cm]sâu nhiệm [Bb7]thay!

[Eb]Tôi, Chúa tương thân lòng thật [Ab]phỉ phu,

[Eb]Jê-sus là Bạn [Bb7]thiết tôi [Eb]rày.

Câu 5

3.Ngài [Eb]kêu: “Ta đây sự sáng khiết [Ab]tinh,

Chiếu [Eb]trong ám thế sầu [Bb7]than,

Nhìn [Eb]ta, trong con bật ánh khải [Ab]minh,

Tất [Eb]nhiên ngày [Bb7]con huy [Eb]hoàng.”

Điệp khúc

[Eb]Kết [Ab]hữu với [Eb]Jê-sus,

[Ab]Cảm thông [Cm]sâu nhiệm [Bb7]thay!

[Eb]Tôi, Chúa tương thân lòng thật [Ab]phỉ phu,

[Eb]Jê-sus là Bạn [Bb7]thiết tôi [Eb]rày.

Câu 6

Thật [Eb]tôi nhìn Jê-sus, chính sao [Ab]Mai,

Thái [Eb]dương soi rạng đường [Bb7]tôi;

Nhìn [Eb]theo chân quang một bước không [Ab]sai,

Sống [Eb]trong sự [Bb7]sáng trọn [Eb]đời.

Điệp khúc

[Eb]Kết [Ab]hữu với [Eb]Jê-sus,

[Ab]Cảm thông [Cm]sâu nhiệm [Bb7]thay!

[Eb]Tôi, Chúa tương thân lòng thật [Ab]phỉ phu,

[Eb]Jê-sus là Bạn [Bb7]thiết tôi [Eb]rày.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập