Trích soạn bởi May Agnew Stephens, 1903
Dịch lời của H. Bonar, 1808-1889

Mới truy cập