Trích soạn bởi May Agnew Stephens, 1903
Dịch lời của H. Bonar, 1808-1889

Câu 1

1.Jê-sus khuyên tôi lời rất thiết tha:

“Hỡi con khá kíp lại đây,

Đầu con mau nghiêng vào dưới cánh ta,

Ắt con được nghỉ yên rày.”

Điệp khúc

Kết hữu với -sus,

Cảm thông sâu nhiệm thay!

Tôi, Chúa tương thân lòng thật phỉ phu,

-sus là Bạn thiết tôi rày.

Câu 2

Thật tôi mệt mỏi, buồn bã, rối reng,

Lắng nghe tiếng Chúa lại đây;

Ngài ban ơn cho ngày tháng hát khen,

Nghỉ yên trong Chúa vui vầy.

Điệp khúc

Kết hữu với -sus,

Cảm thông sâu nhiệm thay!

Tôi, Chúa tương thân lòng thật phỉ phu,

-sus là Bạn thiết tôi rày.

Câu 3

2.Ngài kêu: “Nầy con nguồn nước sống đây,

Uống đi chẳng tốn bạc tiền

Bằng con khao khát chạy đến uống ngay,

Uống vô, được vĩnh sanh liền.”

Điệp khúc

Kết hữu với -sus,

Cảm thông sâu nhiệm thay!

Tôi, Chúa tương thân lòng thật phỉ phu,

-sus là Bạn thiết tôi rày.

Câu 4

Thật tôi đương khát chạy đến Chúa đây,

Suối Linh uống ngon ngọt thay!

Hồn tôi vui tươi, lòng thấy thỏa ngay,

Phước thay được sống trong Ngài.

Điệp khúc

Kết hữu với -sus,

Cảm thông sâu nhiệm thay!

Tôi, Chúa tương thân lòng thật phỉ phu,

-sus là Bạn thiết tôi rày.

Câu 5

3.Ngài kêu: “Ta đây sự sáng khiết tinh,

Chiếu trong ám thế sầu than,

Nhìn ta, trong con bật ánh khải minh,

Tất nhiên ngày con huy hoàng.”

Điệp khúc

Kết hữu với -sus,

Cảm thông sâu nhiệm thay!

Tôi, Chúa tương thân lòng thật phỉ phu,

-sus là Bạn thiết tôi rày.

Câu 6

Thật tôi nhìn Jê-sus, chính sao Mai,

Thái dương soi rạng đường tôi;

Nhìn theo chân quang một bước không sai,

Sống trong sự sáng trọn đời.

Điệp khúc

Kết hữu với -sus,

Cảm thông sâu nhiệm thay!

Tôi, Chúa tương thân lòng thật phỉ phu,

-sus là Bạn thiết tôi rày.

Mới truy cập