Elisha A. Hoffman, 1839-1929
Dịch lời của Elisha A. Hoffman

Câu 1

1.Jê-[D]sus chết chuộc tội [G]ác tôi [D]đây,

Thật lạ [D]lùng, [A]lạ lùng [A7]xưa nay!

Kìa, [D]giá cứu chuộc Ngài [G]đã trả [D]thay,

Thật lạ [D]lùng, [A]thuở nay [A7]ai [D]tày!

Điệp khúc

Lạ lùng [D]thay, Jê-sus tôi,

Jê-sus [A7]tôi lạ lùng [D]vô đối;

Lạ lùng [Bm]bấy, [G]Chúa Jê-[D]sus,

[Bm]Chúa độc [D]nhất [A7]muôn muôn [D]đời!

Câu 2

2.Nhờ [D]Chúa cứu tôi, tôi [G]mãi xướng [D]ca,

Thật lạ [D]lùng, [A]lạ lùng [A7]xưa nay!

Nhờ [D]huyết báu được hòa [G]với Chúa [D]Cha,

Thật lạ [D]lùng, [A]thuở nay [A7]ai [D]tày!

Điệp khúc

Lạ lùng [D]thay, Jê-sus tôi,

Jê-sus [A7]tôi lạ lùng [D]vô đối;

Lạ lùng [Bm]bấy, [G]Chúa Jê-[D]sus,

[Bm]Chúa độc [D]nhất [A7]muôn muôn [D]đời!

Câu 3

3.Ngài [D]đã rửa lòng sạch [G]hết ác [D]căn,

Thật lạ [D]lùng, [A]lạ lùng [A7]xưa nay!

Lòng [D]có Chúa ngự trị [G]thắng Sa-[D]tan,

Thật lạ [D]lùng, [A]thuở nay [A7]ai [D]tày!

Điệp khúc

Lạ lùng [D]thay, Jê-sus tôi,

Jê-sus [A7]tôi lạ lùng [D]vô đối;

Lạ lùng [Bm]bấy, [G]Chúa Jê-[D]sus,

[Bm]Chúa độc [D]nhất [A7]muôn muôn [D]đời!

Câu 4

4.Ngài [D]ở với tôi trong [G]mỗi bước [D]đường,

Thật lạ [D]lùng, [A]lạ lùng [A7]xưa nay!

Ngài [D]giúp đỡ tôi trung [G]tín luôn [D]luôn,

Thật lạ [D]lùng, [A]thuở nay [A7]ai [D]tày!

Điệp khúc

Lạ lùng [D]thay, Jê-sus tôi,

Jê-sus [A7]tôi lạ lùng [D]vô đối;

Lạ lùng [Bm]bấy, [G]Chúa Jê-[D]sus,

[Bm]Chúa độc [D]nhất [A7]muôn muôn [D]đời!

Câu 5

5.Ngài [D]giúp sức mình toàn [G]thắng ác [D]ma,

Thật lạ [D]lùng, [A]lạ lùng [A7]xưa nay!

Giờ [D]thử thách lòng nhờ [G]Chúa khải [D]ca,

Thật lạ [D]lùng, [A]thuở nay [A7]ai [D]tày!

Điệp khúc

Lạ lùng [D]thay, Jê-sus tôi,

Jê-sus [A7]tôi lạ lùng [D]vô đối;

Lạ lùng [Bm]bấy, [G]Chúa Jê-[D]sus,

[Bm]Chúa độc [D]nhất [A7]muôn muôn [D]đời!

Câu 6

6.Nguyền [D]hướng cả đời thờ [G]Chúa thánh [D]minh,

Thật lạ [D]lùng, [A]lạ lùng [A7]xưa nay!

Trần [D]thế chẳng hề tràn [G]lấn tâm [D]linh,

Thật lạ [D]lùng, [A]thuở nay [A7]ai [D]tày!

Điệp khúc

Lạ lùng [D]thay, Jê-sus tôi,

Jê-sus [A7]tôi lạ lùng [D]vô đối;

Lạ lùng [Bm]bấy, [G]Chúa Jê-[D]sus,

[Bm]Chúa độc [D]nhất [A7]muôn muôn [D]đời!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập