Henry Baker, 1868
Dịch lời của J. M. Neale, 1862

Câu 1

[G]1.Người đang [D]hao mòn, [G]lo lắng, [D7]khóc la,

[G]Mê man, suy nhược [D7]chăng?

[Am]Nầy, nghe [D]Christ truyền: [G]“Ai đến với Ta

[Am]Không [D7]băn [G]khoăn.”

Câu 2

[G]2.Xưa Christ [D]lưu lại [G]ta dấu [D7]tích chi,

[G]Hôm nay đưa đường [D7]không?

[Am]Kìa, nhìn [D]chơn[G]tay có vết ghi

[Am]Luôn [D7]nơi [G]hông.

Câu 3

[G]3.Trông lên [D]sơn đình [G]Christ[D7]điểm trang

[G]Long lanh vương miện [D7]không?

[Am]Ừ, thật [D]vương miện, [G]nhưng khác thế gian,

[Am]Duy [D7]gai [G]chông.

Câu 4

[G]4.Tôi chăm [D]theo Ngài [G]vâng giữ [D7]phép khuôn,

[G]Chúa thưởng chi hiện [D7]nay?

[Am]Nầy, “lụy [D]chan buồn [G]lo, đau đớn luôn

[Am]Quanh [D7]đêm [G]ngày.

Câu 5

[G]5.Như tôi [D]đang cầm [G]tay Chúa [D7]chắc đây,

[G]Chung qui được gì [D7]anh?

[Am]Hoạn nạn [D]chung tận, [G]lao khổ dứt ngay,

[Am]Qua [D7]Giô-[G]đanh.

Câu 6

[G]6.Khi tôi [D]kêu cầu [G]xin Chúa [D7]rước tôi,

[G]Chúa há không nhận [D7]sao?

[Am]Dầu trời [D]qua Ngài [G]không thể chối tôi,

[Am]Không [D7]khi [G]nào.

Câu 7

[G]7.Nay tôi [D]theo tìm, [G]canh gác, [D7]đấu tranh,

[G]Christ ban ơn gì [D7]không?

[Am]Tuận đạo, [D]thánh đồ, [G]tiên tri ứng thanh:

[Am]“Ơn [D7]vô [G]song!”


Danh sách hợp âm

Mới truy cập