William J. Kirkptrick, 1896
Dịch lời của Delia T. White

Câu 1

1.Thần [C]quyền từ Thần Phụ ban,

Vào [F]tâm ác uế nguy [C]nan,

Hằng giờ hộ trì không thôi,

Giúp ơn nhu cần đời [G7]tôi.

Từ [C]hồi Thần Ngài ngự lai,

Cầm [F]quyền thống quản tâm [C]hoài,

Lửa tình yêu thương bốc cháy,

Nung [F]nấu thúc [G7]giục hồn [C]đây.

Điệp khúc

Tâm [C]hồn tôi đang cháy nay,

Tâm [F]hồn cháy luôn đêm [C]ngày,

Lửa lòng yêu thương thiên quốc

cháy hực cả [D7]tâm linh [G]đây;

Khi [C]Thần Linh đã giáng lai,

Ôi, [F]thật hiển vinh danh [C]Ngài!

Lửa lòng yêu thương thiên quốc

đốt tâm linh [F]nóng [G7]hực [C]thay.

Câu 2

2.Quỳ [C]tại thập tự tôi dâng,

Hồn [F]linh, thể phách, tâm [C]thần,

Trên bàn thờ Ngài giờ nay,

Quyết tâm dâng trọn đời [G7]đây.

Nhờ [C]Ngài chuộc thân hồn, an,

Gọi [F]tôi cách rất dịu [C]dàng;

Lửa từ thiên cung linh chiếu

Cho [F]của lễ [G7]được toàn [C]thiêu.

Điệp khúc

Tâm [C]hồn tôi đang cháy nay,

Tâm [F]hồn cháy luôn đêm [C]ngày,

Lửa lòng yêu thương thiên quốc

cháy hực cả [D7]tâm linh [G]đây;

Khi [C]Thần Linh đã giáng lai,

Ôi, [F]thật hiển vinh danh [C]Ngài!

Lửa lòng yêu thương thiên quốc

đốt tâm linh [F]nóng [G7]hực [C]thay.

Câu 3

3.Nào [C]cậy vào việc lành tôi,

Gìn [F]lời Chúa hứa cho [C]rồi,

Công nhận một mình Jê-sus,

Cứu tôi bởi ơn nghìn [G7]thu.

Nguyền [C]đồng lòng ngợi khen Cha,

Tụng [F]ca Ha-lê-lu-[C]gia;

Ôi từ bi cao sâu bấy!

Ôi, [F]lửa đốt [G7]hực lòng [C]đây!

Điệp khúc

Tâm [C]hồn tôi đang cháy nay,

Tâm [F]hồn cháy luôn đêm [C]ngày,

Lửa lòng yêu thương thiên quốc

cháy hực cả [D7]tâm linh [G]đây;

Khi [C]Thần Linh đã giáng lai,

Ôi, [F]thật hiển vinh danh [C]Ngài!

Lửa lòng yêu thương thiên quốc

đốt tâm linh [F]nóng [G7]hực [C]thay.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập