Philip P. Bliss, 1876
Dịch lời của H. G. Spafford, 1876

Câu 1

1.Khi [Db]tôi được bình tịnh

[Gb]dường sông [Ebm]chảy [Ab7]theo đường [Db]đời,

Hoặc [Bbm]lắm [F7]thống bi

[Bbm]như [Eb7]ba đào [Ab]sôi,

Hoàn [Db]cảnh dẫu ra [Gb]sao,

Christ [Bb7]khuyên [Ebm]cứ [Eb7]nói sắt [Ab]đinh:

“Linh hồn [Db]ôi, [Gb]ta yên [Db]ninh,

[Ab7]thật yên [Db]ninh!”

Điệp khúc

Tâm linh [Db]tôi [Ab] [Ab]yên ninh thay!

[Db] Lòng tôi [Gb]nay bình an [Db]thay,

[Ab7]bình an [Db]thay.

Câu 2

2.Sa-[Db]tan luôn giày đạp,

[Gb]đời tôi [Ebm]trải [Ab7]cơn tập [Db]rèn,

Tôi [Bbm]vẫn [F7]vững tâm

[Bbm]luôn [Eb7]không hề [Ab]quên,

Rằng [Db]Christ biết tôi [Gb]đây

[Bb7]phương [Ebm]sách [Eb7]để thắng [Ab]hơn,

Tuôn dòng [Db]huyết [Gb]cứu rỗi [Db]bởi

[Ab7]lòng khoan [Db]nhơn.

Điệp khúc

Tâm linh [Db]tôi [Ab] [Ab]yên ninh thay!

[Db] Lòng tôi [Gb]nay bình an [Db]thay,

[Ab7]bình an [Db]thay.

Câu 3

3.Vinh [Db]thay tư niệm nầy,

[Gb]thật tôi [Ebm]thỏa [Ab7]vui mực [Db]nào,

Christ [Bbm]xóa [F7]hết, không

[Bbm]lưu [Eb7]một tội [Ab]nao;

Nhờ [Db]Chúa đóng đinh [Gb]xưa,

nay [Bb7]tôi [Ebm]thoát [Eb7]khỏi ách [Ab]ma,

Linh hồn [Db]hỡi, [Gb]chúc tán [Db]Chúa

[Ab7]chuộc mua [Db]ta!

Điệp khúc

Tâm linh [Db]tôi [Ab] [Ab]yên ninh thay!

[Db] Lòng tôi [Gb]nay bình an [Db]thay,

[Ab7]bình an [Db]thay.

Câu 4

4.Tôi [Db]mong mau được nhìn

[Gb]đều lòng [Ebm]vẫn [Ab7]tin xưa [Db]rày,

Khi [Bbm]cuốn [F7]đám mây

[Bbm]đen [Eb7]trên đời [Ab]nay;

Kèn [Db]trổi tiếng trên [Gb]không,

Jê-[Bb7]sus [Ebm]Christ [Eb7]tái lâm [Ab]nay,

Linh hồn [Db]hát: [Gb]“Yên ninh [Db]thay,

[Ab7]bình an [Db]thay!”

Điệp khúc

Tâm linh [Db]tôi [Ab] [Ab]yên ninh thay!

[Db] Lòng tôi [Gb]nay bình an [Db]thay,

[Ab7]bình an [Db]thay.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập