Robert Lowry, 1875
Dịch lời của Fanny Crosby, 1875

Câu 1

1.Có Jê-sus dẫn đưa luôn đời tôi,

Lòng há nên buồn bực lo rối?

Hôm nay Chúa đêm ngày dắt chăn,

tôi nên nghi ngờ lòng Chúa chăng?

Ngày càng đi, đức tin lại càng cao,

Bình an sống cạnh Chúa tiêu dao;

Lòng tin chắc dẫu muôn sự đảo điên,

Quyết không ngoài ý linh nghiêm khuyến;

Lòng tin chắc, dẫu muôn sự đảo điên,

Quyết không ngoài linh ý ban truyền.

Câu 2

2.Có Jê-sus dẫn đưa luôn đời tôi,

Dầu lối đi ghồ ghề đen tối,

Ban ân điển giữa cơn rèn thử tôi,

Cho ma-na ngày ngày chẳng thôi;

Tuy mệt lắm khi chân trợt nghiêng,

Lòng khao khát thèm nước thiêng liêng,

Nhìn Vầng Đá trước tôi một suối thiêng,

Chảy ra dòng vui vẻ biến;

Nhìn Vầng Đá trước tôi một suối thiêng,

Chảy ra dòng vui vẻ châu tuyền.

Câu 3

3.Có Jê-sus dẫn đưa luôn đời tôi,

Thật Chúa tôi từ bi vô đối!

Đinh ninh hứa dẫn tôi vào Nghỉ ngơi

Trong thiên cung cực kỳ thảnh thơi.

Khi hồn tôi thoát ly đời lầm than,

Vụt bay bổng vào nước sáng choang,

Nầy điệp khúc ý tôi nguyện hát vang,

Chúa tôi hằng dẫn dắt quang đãng;

Nầy điệp khúc ý tôi nguyện hát vang;

Chúa tôi hằng dẫn dắt huy hoàng.

Mới truy cập