William H. Doane, 1832-1915
Dịch lời của Elizabeth P. Prentiss, 1869

Câu 1

[Ab]1.Lòng [Db]nguyện càng [Ab]yêu Jê-sus,

[Ab]Mến [Bb7]yêu Ngài [Eb]thêm!

[Ab]Thành [Db]tâm quì [Ab]xin chăm chú,

[Eb7]Mến yêu Ngài [Ab]thêm!

[Db]Mối sở ước chẳng chi [Ab]hơn:

[Eb7]Yêu thương Jê-sus keo [Ab]sơn;

Điệp khúc

[Db]Lòng nguyền ngày [Ab]đêm

[Bbm]Mến [Eb]yêu Ngài [Ab]thêm!

Câu 2

[Ab]2.Mùi [Db]tục trần [Ab]xưa đeo đuổi,

[Ab]Kiếm [Bb7]nơi bình [Eb]yên;

[Ab]Rày [Db]duy Ngài [Ab]tôi theo ruổi,

[Eb7]Kiếm ơn thượng [Ab]thiên.

[Db]Nỗi khẩn thiết chẳng chi [Ab]hơn:

[Eb7]Yêu thương Jê-sus keo [Ab]sơn;

Điệp khúc

[Db]Lòng nguyền ngày [Ab]đêm

[Bbm]Mến [Eb]yêu Ngài [Ab]thêm!

Câu 3

[Ab]3.Nào [Db]ngại sầu [Ab]than, lao lý,

[Ab]Đắng [Bb7]cay biệt [Eb]ly,

[Ab]Vì [Db]muôn điều [Ab]kia theo ý

[Eb7]Của Cha từ [Ab]bi;

[Db]Giữa thử thách hát cao [Ab]hơn:

[Eb7]Yêu thương Jê-sus keo [Ab]sơn;

Điệp khúc

[Db]Lòng nguyền ngày [Ab]đêm

[Bbm]Mến [Eb]yêu Ngài [Ab]thêm!

Câu 4

[Ab]4.Hồi [Db]ngọn đèn [Ab]tôi sắp tắt,

[Ab]Vẫn [Bb7]khen ngợi [Eb]thôi;

[Ab]Điệu [Db]nhạc lòng [Ab]tôi réo rắt,

[Eb7]Tiếng ca mừng [Ab]vui,

[Db]Vẫn cứ khẩn Chúa thêm [Ab]ơn

[Eb7]Yêu thương Jê-sus keo [Ab]sơn;

Điệp khúc

[Db]Lòng nguyền ngày [Ab]đêm

[Bbm]Mến [Eb]yêu Ngài [Ab]thêm!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập