W. Stillman Martin, 1914
Dịch lời của C. D. Martin, 1914

Câu 1

[F]1.Tia sáng ban mai ta chờ mong đây,

Khi [C7]ấy nhìn Vua tái lâm từng [F]mây,

[F]Trông cảnh ban mai phước hạnh vinh quang,

[Dm]Lúc Jê-sus [G7]đem xuống trần [C]gian.

Điệp khúc

Xin [C]Chúa hiển vinh từ trời phục [F]lâm mau,

Vui [C7]bấy chúng tôi chờ nghinh khải [F]tâu,

Ồ lạ lùng bấy hứa ngôn

xưa tuyên cùng [C]chúng [Bb]tôi:

[C7]“Nầy ta sẽ [F]đến [G7] làm Vua,

[C7]Chúa cứu chuộc [F]ngươi”.

Xin Chúa Vui bấy Ồ lạ lùng bấy

Nầy, ta sẽ đến

Câu 2

[F]2.Tia sáng ban mai ta chờ mong đây,

Tuyệt [C7]đích hồng ân ấy vinh diệu [F]thay,

[F]Vâng ý Cha sai, không luận tây, đông,

[Dm]Mỗi ngày chức [G7]thiêng quyết làm [C]xong.

Điệp khúc

Xin [C]Chúa hiển vinh từ trời phục [F]lâm mau,

Vui [C7]bấy chúng tôi chờ nghinh khải [F]tâu,

Ồ lạ lùng bấy hứa ngôn

xưa tuyên cùng [C]chúng [Bb]tôi:

[C7]“Nầy ta sẽ [F]đến [G7] làm Vua,

[C7]Chúa cứu chuộc [F]ngươi”.

Xin Chúa Vui bấy Ồ lạ lùng bấy

Nầy, ta sẽ đến

Câu 3

[F]3.Tia sáng ban mai ta chờ mong đây,

Mong [C7]tiếng gọi ta cất lên từng [F]mây,

[F]Mong cởi thân hư hoại mặc vinh y,

[Dm]Giống Ngài hiển [G7]vinh cõi trường [C]hi.

Điệp khúc

Xin [C]Chúa hiển vinh từ trời phục [F]lâm mau,

Vui [C7]bấy chúng tôi chờ nghinh khải [F]tâu,

Ồ lạ lùng bấy hứa ngôn

xưa tuyên cùng [C]chúng [Bb]tôi:

[C7]“Nầy ta sẽ [F]đến [G7] làm Vua,

[C7]Chúa cứu chuộc [F]ngươi”.

Xin Chúa Vui bấy Ồ lạ lùng bấy

Nầy, ta sẽ đến

Câu 4

[F]4.Tia sáng ban mai ta chờ mong đây,

Mong [C7]sớm được ngai báu, kim miện [F]nay,

[F]Nay kíp rao Tin Lành cùng muôn dân,

[Dm]Quyết thành tín [G7]răn bảo tội [C]nhân.

Điệp khúc

Xin [C]Chúa hiển vinh từ trời phục [F]lâm mau,

Vui [C7]bấy chúng tôi chờ nghinh khải [F]tâu,

Ồ lạ lùng bấy hứa ngôn

xưa tuyên cùng [C]chúng [Bb]tôi:

[C7]“Nầy ta sẽ [F]đến [G7] làm Vua,

[C7]Chúa cứu chuộc [F]ngươi”.

Xin Chúa Vui bấy Ồ lạ lùng bấy

Nầy, ta sẽ đến


Danh sách hợp âm

Mới truy cập