Câu 1

1.Lòng nguyện càng yêu Jê-sus,

Mến yêu Ngài thêm!

Thành tâm quì xin chăm chú,

Mến yêu Ngài thêm!

Mối sở ước chẳng chi hơn:

Yêu thương Jê-sus keo sơn;

Điệp khúc

Lòng nguyền ngày đêm

Mến yêu Ngài thêm!

Câu 2

2.Mùi tục trần xưa đeo đuổi,

Kiếm nơi bình yên;

Rày duy Ngài tôi theo ruổi,

Kiếm ơn thượng thiên.

Nỗi khẩn thiết chẳng chi hơn:

Yêu thương Jê-sus keo sơn;

Điệp khúc

Lòng nguyền ngày đêm

Mến yêu Ngài thêm!

Câu 3

3.Nào ngại sầu than, lao lý,

Đắng cay biệt ly,

muôn điều kia theo ý

Của Cha từ bi;

Giữa thử thách hát cao hơn:

Yêu thương Jê-sus keo sơn;

Điệp khúc

Lòng nguyền ngày đêm

Mến yêu Ngài thêm!

Câu 4

4.Hồi ngọn đèn tôi sắp tắt,

Vẫn khen ngợi thôi;

Điệu nhạc lòng tôi réo rắt,

Tiếng ca mừng vui,

Vẫn cứ khẩn Chúa thêm ơn

Yêu thương Jê-sus keo sơn;

Điệp khúc

Lòng nguyền ngày đêm

Mến yêu Ngài thêm!

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập