Philip P. Bliss, 1838-1876
Lời dịch của Frances R. Havergal, 1874

Câu 1

1.Nguyện đời tôi dâng Chúa thủy chung,

Duy mong ước Jê-sus đẹp lòng.

Nầy bàn tay tôi quyết hiến lai,

Siêng năng giúp mỗi công việc Ngài.

Điệp khúc

Trọn đời tôi nguyện cung hiến,

Để chuyên tâm lo việc thượng thiên.

Câu 2

2.Nầy bàn chơn tôi quyết hiến lai,

Đi đây đó để lo việc Ngài.

Nầy giọng tôi xin cũng quyết dâng,

Luôn luôn tán mỹ danh Chân Thần.

Điệp khúc

Trọn đời tôi nguyện cung hiến,

Để chuyên tâm lo việc thượng thiên.

Câu 3

3.Nầy miệng môi dâng để phát thanh,

Cho khắp đất nghe vang Tin lành.

Bạc vàng xin dâng hết Chúa tôi,

Đem chi phí để rao Đạo Trời.

Điệp khúc

Trọn đời tôi nguyện cung hiến,

Để chuyên tâm lo việc thượng thiên.

Câu 4

4.Dục vọng tôi dâng hết bữa nay,

Không dám giữ ý riêng từ rày.

Nguyền lòng tôi xin Chúa quản cai,

Đem biến hóa nên ngôi ngự Ngài.

Điệp khúc

Trọn đời tôi nguyện cung hiến,

Để chuyên tâm lo việc thượng thiên.

Mới truy cập