John E. Gould, 1871
Dịch lời của Edward Hopper, 1871

Câu 1

1.Hỡi Jê-sus, nguyện dẫn đạo cùng

Giữa biển khổ đang cơn cuồng phong;

Trông ghê thay kia ba đào xao,

Chung quanh tôi đầy rạn, gành, lao;

Chúa ban cho đồ biểu la bàn,

Để hướng dẫn tôi đi bình an.

Câu 2

2.Chúa phán ra, cuồng hải lặng liền,

Giống ái mẫu ru con nằm yên;

Cơn phong ba đều phục quyền uy,

Khi Jê-sus truyền rằng, “Lặng đi!”

Chúa tể trên đại hải lạ kỳ,

Hãy hướng dẫn tôi trọn đường đi.

Câu 3

3.Chiếc bách tôi gần đến bờ rồi,

Dẫu giữa khoảng an ninh và tôi

Phong ba đang cuồn cuộn gầm vang,

Tôi nương nơi ngực Ngài bình an,

Quyết xin nghe Ngài phán một lời,

“Chớ bối rối, ta đang dìu ngươi!”

Mới truy cập