Philip P. Bliss, 1838-1876
Lời dịch của Frances R. Havergal, 1874

Câu 1

[Gm]1.Nguyện đời tôi dâng [Eb]Chúa thủy [D7]chung,

[Gm]Duy mong [Cm]ước Jê-[D7]sus đẹp [Gm]lòng.

[Gm]Nầy bàn tay tôi [Eb]quyết hiến [D7]lai,

[Gm]Siêng năng [Cm]giúp mỗi [D7]công việc [Gm]Ngài.

Điệp khúc

[Gm]Trọn đời [F]tôi [Bb]nguyện cung hiến,

[Bb]Để [F]chuyên [Gm]tâm [Cm]lo [Gm]việc [D7]thượng [Gm]thiên.

Câu 2

[Gm]2.Nầy bàn chơn tôi [Eb]quyết hiến [D7]lai,

[Gm]Đi đây [Cm]đó để [D7]lo việc [Gm]Ngài.

[Gm]Nầy giọng tôi xin [Eb]cũng quyết [D7]dâng,

[Gm]Luôn luôn [Cm]tán mỹ [D7]danh Chân [Gm]Thần.

Điệp khúc

[Gm]Trọn đời [F]tôi [Bb]nguyện cung hiến,

[Bb]Để [F]chuyên [Gm]tâm [Cm]lo [Gm]việc [D7]thượng [Gm]thiên.

Câu 3

[Gm]3.Nầy miệng môi dâng [Eb]để phát [D7]thanh,

[Gm]Cho khắp [Cm]đất nghe [D7]vang Tin [Gm]lành.

[Gm]Bạc vàng xin dâng [Eb]hết Chúa [D7]tôi,

[Gm]Đem chi [Cm]phí để [D7]rao Đạo [Gm]Trời.

Điệp khúc

[Gm]Trọn đời [F]tôi [Bb]nguyện cung hiến,

[Bb]Để [F]chuyên [Gm]tâm [Cm]lo [Gm]việc [D7]thượng [Gm]thiên.

Câu 4

[Gm]4.Dục vọng tôi dâng [Eb]hết bữa [D7]nay,

[Gm]Không dám [Cm]giữ ý [D7]riêng từ [Gm]rày.

[Gm]Nguyền lòng tôi xin [Eb]Chúa quản [D7]cai,

[Gm]Đem biến [Cm]hóa nên [D7]ngôi ngự [Gm]Ngài.

Điệp khúc

[Gm]Trọn đời [F]tôi [Bb]nguyện cung hiến,

[Bb]Để [F]chuyên [Gm]tâm [Cm]lo [Gm]việc [D7]thượng [Gm]thiên.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập