C. Austin Miles, 1914
Dịch lời của C. A. M

Câu 1

Ôi, cao, cao hơn thiên đàng,

Rộng, rộng vượt đại dương lai láng,

Sâu như vực không đáy,

Là tình yêu Cứu Chúa tôi nay.

Chúa vốn biết tôi lạc loài,

Mà còn nhận làm con thân ái,

Do lời Kinh Thánh chỉ minh,

Tôi tường tình yêu Jê-sus chẳng nhạt phai.

Mới truy cập