Elisha A. Hoffman
Lời dịch của Elisha A. Hoffman, 1839-1929

Câu 1

1.Bao nhiêu tư niệm mình

đã treo trên cây gỗ,

Để thích hiệp ý Chúa chưa?

Bao nhiêu tư lợi

Jê-sus coi như lỗ,

Để thích hiệp ý Chúa chưa?

Điệp khúc

Nay ta theo ý Chúa chưa?

Băng tâm do suối hồng xưa,

Thánh khiết với tinh anh,

Khiêm cung thêm hiền lành,

Đoan trang theo mắt Chúa chưa?

Câu 2

2.Nay ta hay trị được

tội khiên luôn tư kỷ,

Để thích hiệp ý Chúa chưa?

Xua tan ma lực bề

ngoài hay trong tâm trí,

Để thích hiệp ý Chúa chưa?

Điệp khúc

Nay ta theo ý Chúa chưa?

Băng tâm do suối hồng xưa,

Thánh khiết với tinh anh,

Khiêm cung thêm hiền lành,

Đoan trang theo mắt Chúa chưa?

Câu 3

3.Mau xem trong lòng sạch

tinh không chi lên án,

Để thích hiệp ý Chúa chưa?

Tâm trung ta thành đền

thờ -sus cai quản,

Để thích hiệp ý Chúa chưa?'

Điệp khúc

Nay ta theo ý Chúa chưa?

Băng tâm do suối hồng xưa,

Thánh khiết với tinh anh,

Khiêm cung thêm hiền lành,

Đoan trang theo mắt Chúa chưa?

Câu 4

4.Nay ta dâng trọn quyền

cho -sus vi chủ,

Để thích hiệp ý Chúa chưa?

Nay trong tâm hồn hằng

ngày -sus cư trú,

Để thích hiệp ý Chúa chưa?

Điệp khúc

Nay ta theo ý Chúa chưa?

Băng tâm do suối hồng xưa,

Thánh khiết với tinh anh,

Khiêm cung thêm hiền lành,

Đoan trang theo mắt Chúa chưa?

Câu 5

5.Nay trên thiên trình được

đi trong chân quang thánh,

Để thích hiệp ý Chúa chưa?

Tâm linh ta mặc bạch

y không chi so sánh,

Để thích hiệp ý Chúa chưa?

Điệp khúc

Nay ta theo ý Chúa chưa?

Băng tâm do suối hồng xưa,

Thánh khiết với tinh anh,

Khiêm cung thêm hiền lành,

Đoan trang theo mắt Chúa chưa?

Mới truy cập