Câu 1

1.Bao nhiêu tư niệm mình

đã treo trên cây gỗ,

Để thích hiệp ý Chúa chưa?

Bao nhiêu tư lợi

Jê-sus coi như lỗ,

Để thích hiệp ý Chúa chưa?

Điệp khúc

Nay ta theo ý Chúa chưa?

Băng tâm do suối hồng xưa,

Thánh khiết với tinh anh,

Khiêm cung thêm hiền lành,

Đoan trang theo mắt Chúa chưa?

Câu 2

2.Nay ta hay trị được

tội khiên luôn tư kỷ,

Để thích hiệp ý Chúa chưa?

Xua tan ma lực bề

ngoài hay trong tâm trí,

Để thích hiệp ý Chúa chưa?

Điệp khúc

Nay ta theo ý Chúa chưa?

Băng tâm do suối hồng xưa,

Thánh khiết với tinh anh,

Khiêm cung thêm hiền lành,

Đoan trang theo mắt Chúa chưa?

Câu 3

3.Mau xem trong lòng sạch

tinh không chi lên án,

Để thích hiệp ý Chúa chưa?

Tâm trung ta thành đền

thờ -sus cai quản,

Để thích hiệp ý Chúa chưa?'

Điệp khúc

Nay ta theo ý Chúa chưa?

Băng tâm do suối hồng xưa,

Thánh khiết với tinh anh,

Khiêm cung thêm hiền lành,

Đoan trang theo mắt Chúa chưa?

Câu 4

4.Nay ta dâng trọn quyền

cho -sus vi chủ,

Để thích hiệp ý Chúa chưa?

Nay trong tâm hồn hằng

ngày -sus cư trú,

Để thích hiệp ý Chúa chưa?

Điệp khúc

Nay ta theo ý Chúa chưa?

Băng tâm do suối hồng xưa,

Thánh khiết với tinh anh,

Khiêm cung thêm hiền lành,

Đoan trang theo mắt Chúa chưa?

Câu 5

5.Nay trên thiên trình được

đi trong chân quang thánh,

Để thích hiệp ý Chúa chưa?

Tâm linh ta mặc bạch

y không chi so sánh,

Để thích hiệp ý Chúa chưa?

Điệp khúc

Nay ta theo ý Chúa chưa?

Băng tâm do suối hồng xưa,

Thánh khiết với tinh anh,

Khiêm cung thêm hiền lành,

Đoan trang theo mắt Chúa chưa?

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập