Trích soạn bởi R. Kelso Carter
Lời dịch của F. R. Havergal, 1874

Câu 1

1.Nguyện cung [G]hiến Chúa cả đời [D7]tôi,

Thành tâm dâng tất cả muôn [G]mối;

Cũng đem [Bm]hết [Em]bao [Am]nhiêu năm [C]ngày,

Để khen [G]ngợi Chân [D7]Chúa tôi [G]nay.

Câu 2

2.Nguyện xin [G]Chúa lấy cả bàn [D7]tay,

Hành vi theo thánh đức nhân [G]ái;

Xin Chúa [Bm]lấy [Em]hai [Am]chân tôi [C]đây,

Khiến lẹ [G]làng đẹp [D7]đẽ cho [G]Ngài.

Câu 3

3.Nguyện xin [G]Chúa lấy cả giọng [D7]tôi,

Ngày đêm ca chúc Đấng vô [G]đối;

Dâng luôn [Bm]lưỡi [Em]tôi [Am]đây cho [C]Ngài,

Để vui [G]truyền rao [D7]Phước âm [G]hoài.

Câu 4

4.Bạc tôi [G]đó với cả vàng [D7]đây,

Nguyện dâng luôn chẳng giữ một [G]mảy;

Bao nhiêu [Bm]trí [Em]não [Am]dâng thay [C]thảy,

Để được [G]dùng theo [D7]ý thánh [G]Ngài.

Câu 5

5.Cầu xin [G]Chúa lấy ý nguyện [D7]tôi,

Hành vi theo thánh chỉ mà [G]thôi;

Tâm linh [Bm]cũng [Em]hiến [Am]luôn cho [C]Ngài,

Để làm [G]đền Vua [D7]Thánh lâu [G]dài.

Câu 6

6.Mọi tinh [G]túy của ái tình [D7]tôi,

Nguyện dâng luôn Cứu Chúa vô [G]đối;

Xin Christ [Bm]lấy [Em]tấm [Am]thân[C]tài,

Để thuộc [G]quyền Chân [D7]Chúa lâu [G]dài.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập