Trích soạn bởi R. Kelso Carter
Lời dịch của F. R. Havergal, 1874

Mới truy cập