R. Kelso Carter, 1891
Dịch lời của A. B. Simpson, 1891

Câu 1

1.Kìa, [D]thật hồng ân [F#m]Cha

mênh mông [G]như biển lớn [D]lao,

Thăm [G]thẳm bát ngát [E7]ai đo được [A7]nào!

Lên [D]thuyền cùng đoạn [D7]neo,

ra khơi [G]biến tăm [D]ngay,

Trong [E7]dòng hồng ân kia thẳm sâu [A]thay.

Điệp khúc

Chèo [D]ra ngoài biển thẳm [F#m]sâu,

Dứt [Bm]hết neo [E7]dằng bấy [A7]lâu;

Bạn [D]chèo ta [D7]hỡi

cùng chèo [G]ra biển thiêng [D]liêng,

[Bm]Chỗ luồng ân [A7]điển vẹn [D]tuyền.

Câu 2

2.Nhiều [D]người vì đa [F#m]nghi

hôm nay [G]đương đứng ngẩn [D]ngơ,

Trông [G]biển bát ngát [E7]loanh quanh dọc [A7]bờ,

Chưa [D]hề bạo gan [D7]ra

nơi sâu [G]thẳm thử [D]đâu,

Hay [E7]vượt luồng ân điển đến nơi [A]sâu.

Điệp khúc

Chèo [D]ra ngoài biển thẳm [F#m]sâu,

Dứt [Bm]hết neo [E7]dằng bấy [A7]lâu;

Bạn [D]chèo ta [D7]hỡi

cùng chèo [G]ra biển thiêng [D]liêng,

[Bm]Chỗ luồng ân [A7]điển vẹn [D]tuyền.

Câu 3

3.Nhiều [D]người toan ra [F#m]khơi

mong cho [G]thỏa chí ước [D]mơ,

Nhưng [G]cứ lẩn quẩn [E7]trôi theo dọc [A7]bờ,

Ba [D]đào dồi dập [D7]đưa

bao ô [G]uế tấp [D]vô,

Con [E7]thuyền giật lùi, mũi, lái nhấp [A]nhô.

Điệp khúc

Chèo [D]ra ngoài biển thẳm [F#m]sâu,

Dứt [Bm]hết neo [E7]dằng bấy [A7]lâu;

Bạn [D]chèo ta [D7]hỡi

cùng chèo [G]ra biển thiêng [D]liêng,

[Bm]Chỗ luồng ân [A7]điển vẹn [D]tuyền.

Câu 4

4.Nầy [D]cùng chèo ra [F#m]khơi

anh em [G]ta thủy thủ [D]ơi,

Nơi [G]nước cứu rỗi [E7]mênh mông tuyệt [A7]vời.

Chôn [D]vùi vào tình [D7]yêu,

ôi sâu [G]thẳm láng [D]lai,

Cho [E7]tường nguồn sung mãn ở trong [A]Ngài.

Điệp khúc

Chèo [D]ra ngoài biển thẳm [F#m]sâu,

Dứt [Bm]hết neo [E7]dằng bấy [A7]lâu;

Bạn [D]chèo ta [D7]hỡi

cùng chèo [G]ra biển thiêng [D]liêng,

[Bm]Chỗ luồng ân [A7]điển vẹn [D]tuyền.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập