R. Kelso Carter, 1891
Dịch lời của A. B. Simpson, 1891

Câu 1

1.Kìa, thật hồng ân Cha

mênh mông như biển lớn lao,

Thăm thẳm bát ngát ai đo được nào!

Lên thuyền cùng đoạn neo,

ra khơi biến tăm ngay,

Trong dòng hồng ân kia thẳm sâu thay.

Điệp khúc

Chèo ra ngoài biển thẳm sâu,

Dứt hết neo dằng bấy lâu;

Bạn chèo ta hỡi

cùng chèo ra biển thiêng liêng,

Chỗ luồng ân điển vẹn tuyền.

Câu 2

2.Nhiều người vì đa nghi

hôm nay đương đứng ngẩn ngơ,

Trông biển bát ngát loanh quanh dọc bờ,

Chưa hề bạo gan ra

nơi sâu thẳm thử đâu,

Hay vượt luồng ân điển đến nơi sâu.

Điệp khúc

Chèo ra ngoài biển thẳm sâu,

Dứt hết neo dằng bấy lâu;

Bạn chèo ta hỡi

cùng chèo ra biển thiêng liêng,

Chỗ luồng ân điển vẹn tuyền.

Câu 3

3.Nhiều người toan ra khơi

mong cho thỏa chí ước mơ,

Nhưng cứ lẩn quẩn trôi theo dọc bờ,

Ba đào dồi dập đưa

bao ô uế tấp vô,

Con thuyền giật lùi, mũi, lái nhấp nhô.

Điệp khúc

Chèo ra ngoài biển thẳm sâu,

Dứt hết neo dằng bấy lâu;

Bạn chèo ta hỡi

cùng chèo ra biển thiêng liêng,

Chỗ luồng ân điển vẹn tuyền.

Câu 4

4.Nầy cùng chèo ra khơi

anh em ta thủy thủ ơi,

Nơi nước cứu rỗi mênh mông tuyệt vời.

Chôn vùi vào tình yêu,

ôi sâu thẳm láng lai,

Cho tường nguồn sung mãn ở trong Ngài.

Điệp khúc

Chèo ra ngoài biển thẳm sâu,

Dứt hết neo dằng bấy lâu;

Bạn chèo ta hỡi

cùng chèo ra biển thiêng liêng,

Chỗ luồng ân điển vẹn tuyền.

Mới truy cập