D. B. Towner, 1850 -1919
Dịch lời của James M. Gray, 1851-1935

Câu 1

[C]1.Muôn sự nay tôi có thảy [F]do Chúa thiên [C]thượng,

[G7]Ngay từ khi tin Chúa phước [G]ban xuống vô [C]lượng;

Khoe mình và kiêu hãnh [F]kể dường bụi [D7]phấn,

Chính [G7]tôi nay được [C]chuộc đây [G7]bởi hồng [C]ân!

Điệp khúc

Tôi đây nguyên ác nhân [C]nhờ [G]ơn [C]cứu

[C]Nầy, tôi nguyên ác nhân [Am]nhờ [Dm]ơn [E7]cứu!

[C]Ấy chính gốc tích tôi, vinh [F]thay danh Cha [C]trên trời,

[F]tội nhân duy [C]nhờ ân [F]điển [G7]chuộc [C]thôi!

Câu 2

[C]2.Xưa nhiệt cuồng, ngu ngốc, tâm [F]linh vốn hư [C]hoại,

[G7]Tôi lìa xa Chân Chúa bước [G]theo lối lạc [C]loài;

Nay nhờ Jê-sus kiếm, [F]dắt đường trực [D7]tấn

Chính [G7]tôi nay được [C]chuộc đây [G7]bởi hồng [C]ân!

Điệp khúc

Tôi đây nguyên ác nhân [C]nhờ [G]ơn [C]cứu

[C]Nầy, tôi nguyên ác nhân [Am]nhờ [Dm]ơn [E7]cứu!

[C]Ấy chính gốc tích tôi, vinh [F]thay danh Cha [C]trên trời,

[F]tội nhân duy [C]nhờ ân [F]điển [G7]chuộc [C]thôi!

Câu 3

[C]3.Xưa lụy hồng tuôn chảy hết [F]phương chữa tội [C]mình,

[G7]Duy nhờ ơn thương xót, nếu [G]không chỉ chịu [C]hình;

Tôi sợ dung quang Chúa, [F]bởi tội buộc [D7]vấn,

Nhưng [G7]tôi nay được [C]chuộc đây [G7]bởi hồng [C]ân!

Điệp khúc

Tôi đây nguyên ác nhân [C]nhờ [G]ơn [C]cứu

[C]Nầy, tôi nguyên ác nhân [Am]nhờ [Dm]ơn [E7]cứu!

[C]Ấy chính gốc tích tôi, vinh [F]thay danh Cha [C]trên trời,

[F]tội nhân duy [C]nhờ ân [F]điển [G7]chuộc [C]thôi!

Câu 4

[C]4.Xin bạn vui cho phép kẻ [F]tội Chúa yêu [C]nầy,

[G7]Đem tường trình bao nỗi mến [G]yêu Chúa ngập [C]đầy,

Xin thừa nhận vui vẻ, [F]hết lòng làm [D7]chứng,

Ấy [G7]tôi nay được [C]chuộc đây [G7]bởi hồng [C]ân!

Điệp khúc

Tôi đây nguyên ác nhân [C]nhờ [G]ơn [C]cứu

[C]Nầy, tôi nguyên ác nhân [Am]nhờ [Dm]ơn [E7]cứu!

[C]Ấy chính gốc tích tôi, vinh [F]thay danh Cha [C]trên trời,

[F]tội nhân duy [C]nhờ ân [F]điển [G7]chuộc [C]thôi!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập