Lowell Mason, 1824
Dịch lời của John Newton, 1779

Câu 1

1.Tuần vừa [G]qua thay thảy chúng [D7]tôi

Được bình an bởi Chúa cho [G]rồi;

Ngày nay [Em]xin Chân Chúa Ba [D7]Ngôi

Đổ các [G]phước thiêng [A7]liêng từ [D7]trời.

Chính bữa [G]nay phước nhất trong [D7]tuần,

Tượng trưng [G]cảnh bình thái tương [D7]lai.

Chính bữa [G]nay phước nhất trong [D7]tuần,

tượng trưng [G]cảnh an [G]thái [D7]lâu [G]dài.

Câu 2

2.Rày nhân [G]danh Chân Chúa chúng [D7]tôi,

Cầu Ngài tha thứ cả muôn [G]tội;

Nguyện Ngài [Em]đem gian ác xóa [D7]bôi,

Tỏ vẻ [G]khoan nhân [A7]Cha đời [D7]đời.

Ước bữa [G]nay nghỉ an trong [D7]Ngài,

Không lo [G]lắng sự thế mảy [D7]may,

Ước bữa [G]nay nghỉ an trong [D7]Ngài,

Không lo [G]lắng[G]thế [D7]gian [G]rày.

Câu 3

3.Cùng tôn [G]vinh danh Chúa chúng [D7]tôi,

Nguyền được xem Thánh nhan rạng [G]ngời;

Nhà Ngài [Em]đây ai nấy chúng [D7]tôi

Ước thấy [G]vinh quang [A7]Cha đời [D7]đời.

Ước bữa [G]nay chúng tôi vui [D7]mừng

Tiệc thiên [G]quốc toàn hưởng nay [D7]mai,

Ước bữa [G]nay chúng tôi vui [D7]mừng,

Tiệc thiên [G]quốc sẽ [G]hưởng [D7]lâu [G]dài.

Câu 4

4.Nguyện mọi [G]nơi vang tiếng Phước [D7]âm,

Vực tội nhân cứu chiên lạc [G]lầm;

Nguyện linh [Em]hoa, ân quả nẩy [D7]đâm,

Tán cảnh [G]đau thương, [A7]tiêu lụy [D7]trầm.

Ước chúng [G]tôi nếm luôn an [D7]nhật,

Tận khi [G]đến thành thánh muôn [D7]đời,

Ước chúng [G]tôi nếm luôn an [D7]nhật,

Kịp vô [G]cõi thánh [G]ở [D7]trên [G]trời.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập